Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rozliczenie umów w rodzajach SPO, OPH, REH wygasłych z dniem 30.06.2017 r.

07-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z rozwiązaniem z dniem 30.06.2017 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna, rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna rozliczenie umów, będzie przedmiotem odrębnych analiz przeprowadzanych zgodnie z § 27 ust. 2  Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146). Jednocześnie informujemy, że proces rozliczenia rocznego w/w umów z uwagi na aktualne uwarunkowania planu finansowego tut. OW Funduszu realizowany będzie po zakończeniu roku budżetowego, tak aby proces rozliczenia rocznego umów objął wszystkie umowy świadczeniodawców.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 1 cyt. powyżej Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwraca się z prośbą o przekazanie prawidłowej i kompletnej sprawozdawczości w ww. terminie. Z dniem 10.08.2017 r. zostaną zablokowane bazy do przesyłania i korygowania sprawozdawczości dla umów, dla których okres rozliczeniowy upłynął z dniem 30.06.2017 r. Natomiast zgodnie z § 27 ust. 2 OWU rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, a w związku z tym, dla umów jak wyżej, z dniem 15.08.2017 r. zostanie zablokowana możliwość uruchamiania rozliczeń.

Dodać należy, że rozliczeniu rocznemu umów może być poddana tylko sprawozdawczość prawidłowa, tj. nie oznaczona flagą błędu i przekazana do tut. OW NFZ w określonym powyżej terminie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Wydział Ekonomiczno - Finansowy
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności