Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zarządzenie Nr 32/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia

31-05-2007
Zarządzenie Nr 32/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne"

 

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 91/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne", zmienionego zarządzeniem nr 113/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wraz z rachunkiem, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje w formie elektronicznej do oddziału wojewódzkiego Funduszu:
1) szczegółowy komunikat sprawozdawczy obejmujący przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wydane oraz naprawione w danym okresie. Komunikat tworzony jest przy użyciu języka XML, stosowanego do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia;
2) oryginały zrealizowanych zleceń lekarskich oraz oryginały wniosków o naprawę. Zlecenia muszą być ułożone w kolejności zgodnej z danymi przekazanymi komunikatem XML.",

b) ust.3 skreśla się;

2) uchyla się załączniki nr 9 i 10.

 

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami zmian, o których mowa w § 1.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do komunikatów przekazywanych od dnia 1 czerwca 2007 roku, niezależnie od okresu rozliczeniowego jakiego dotyczą.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Sośnierz

§ 3.

§ 2.

§ 1.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne"

Zarządzenie Nr 32/2007
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 maja 2007 r.
Wszystkie aktualności