TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zasady sprawozdawczości w rehabilitacji

05-07-2007
Zasady sprawozdawczości w rehabilitacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, Poz. 780 z późn. zm.) zobowiązuje się świadczeniodawców do przestrzegania poniższych zasad sprawozdawczych, w przypadku:

  • fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych (kod zakresu świadczeń kontraktowanych 05.1310.208.02) należy wykazywać poszczególne dni, w których udzielane były świadczenia wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami sprawozdawczymi (m.in. podaniem świadczeń jakie w danym dniu zostały udzielone z odpowiednią liczbą krotności)
  • świadczeń rozliczanych na podstawie osobodni w ośrodku dziennym (kod zakresu świadczeń kontraktowanych 05.2300.020.02, 05.4300.310.02) zobowiązuje się do sprawozdawania osobodni faktycznie zrealizowanych, tj. jeśli pacjent miał udzielane świadczenia codziennie przez kilka dni, to "data początku realizacji" powinna być datą pierwszego dnia z tych kilku dni, a "data końca realizacji" datą ostatniego dnia z tych kilku dni, w których świadczenie było udzielane codziennie. Krotność w tym przypadku winna być równa liczbie dni udzielania świadczeń. Jeśli pacjent miał udzielane świadczenia z przerwami (święta, dni wolne od pracy, niezgłoszenie się pacjenta, itp.) to dni, w których świadczenie nie było udzielone nie mogą być wykazywane w sprawozdawczości, ani przedstawione do rozliczenia.

Zasady te będą weryfikowane od dnia 01.08.2007 rDział Monitorowania, Analiz
i Planowania Świadczeń
tel. (012) 29 88 165
Wszystkie aktualności