Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zasady sprawozdawczości w REHABILITACJI dotyczące fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych (kod zakresu świadczeń kontrakto

05-02-2008
Zasady sprawozdawczości w rehabilitacji dotyczące fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych (kod zakresu świadczeń kontraktowanych 05.1310.208.02).

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, Poz. 780 z późn. zm.) oraz zarządzeniem nr 6/2008 Prezesa NFZ z dnia 25 stycznia 2008, należy przestrzegać następujących zasad podczas sprawozdawania fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych (kod zakresu świadczeń kontraktowanych 05.1310.208.02) w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA:
1.        Zasady dotyczące wykazywania cyklu fizjoterapeutycznego
 • cyklem fizjoterapeutycznym nazywamy wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne zlecone pacjentowi w ramach jednego skierowania nie więcej jednak niż 10 zabiegów na jedną okolicę ciała (o tym samym kodzie)
 • cały cykl fizjoterapeutyczny należy wykazywać  zawsze na jednym numerze kuponu (ID świadczenia)
 • data udzielenia pierwszego zabiegu w cyklu (wykazywanego na produkcie rozliczeniowym) oraz data początku całego cyklu muszą być tożsame
 • data realizacji ostatniego zabiegu w cyklu (wykazywanego na produkcie rozliczeniowym) oraz data końca realizacji cyklu muszą być tożsame
 • w przypadku, gdy data końca cyklu wypada w innym miesiącu niż data rozpoczęcia cyklu, ID świadczenia danego cyklu musi pozostać niezmienione.
 
2.        Zasady dotyczące wykazywania poszczególnych zabiegów fizjoterapeutycznych w cyklu.
 • w sytuacji, gdy zabiegi fizjoterapeutyczne tego samego typu wykonywane były codziennie (dzień po dniu, bez przerw), należy wykazywać je w sprawozdawczości jako jeden produkt rozliczeniowy (jednostkowy) z krotnością odpowiadającą liczbie dni wykonania tych zabiegów. W takim przypadku data początku realizacji produktu rozliczeniowego odpowiada pierwszemu, a data zakończenia – ostatniemu dniowi realizacji w/w zabiegów.
 • w sytuacji, gdy zabieg fizjoterapeutyczny został wykonany w izolowanym dniu (bez ciągłości w realizacji świadczenia przed i po tym dniu), świadczenia takie należy wykazywać jako odrębne rekordy, innymi słowy niedopuszczalne jest wykazywanie na produkcie rozliczeniowym dat, w których świadczenie nie zostało udzielone.
 • w przypadku udzielenia dwóch tożsamych świadczeń w ciągu jednego dnia, należy te świadczenia wykazać w sprawozdawczości jako dwa odrębne rekordy.
 • w przypadku cyklu wykonywanego na przełomie miesięcy, zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poszczególnych miesiącach należy wykazywać na odrębnych produktach rozliczeniowych, ale w ramach tego samego ID świadczenia. W takich sytuacjach konieczna jest reedycja daty zakończenia cyklu. Powyższe rozwiązanie pozwoli na rozliczanie świadczeń wykonywanych na przełomie dwóch miesięcy oddzielnie w każdym z występujących okresów rozliczeniowych.
 
 
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń Zdrowotnych
MOW NFZ
 
Informacji udziela:
Łukasz Żołądek
tel.(012) 29-88-197
Wszystkie aktualności