TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – UMOWY NA 2015 ROK

10-12-2014
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW
W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
NA ROK 2015
 
 
KOD POSTĘPOWANIA: ZPO
 
Na podstawie art.159 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 
Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
 
zaprasza
 
do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:
 
  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.
 
na obszarze województwa małopolskiego
 
Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 90/2013/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 24 grudnia 2013 roku z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 
Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 24 grudnia 2013 roku z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.
 
Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
 
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2015 dostępne są na stronie: www.nfz-krakow.pl
 
Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
 
Wnioskodawca może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.
 
 
Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny MOW NFZ: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.
 
 
UWAGA!
Podstawą przygotowania wniosku elektronicznego w aplikacji OFERTOWANIE 2015 jest uzyskanie hasła dostępu do PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.
 
 
 
Kraków, dnia 10 grudnia 2014r.
 
 
 
Wydział Do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne, MOW NFZ
tel. (012) 29 88 368, 364, 365, 374
 
Wszystkie aktualności