TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – umowy na rok 2016 i lata następne - aktualizacja

20-07-2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW
W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
NA ROK 2016 I LATA NASTĘPNE
KOD POSTĘPOWANIA: ZPO

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

na obszarze województwa  małopolskiego

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2016 dostępne są na stronie internetowej Oddziału

Wnioskodawca może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny MOW NFZ: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

UWAGA!

Podstawą przygotowania wniosku elektronicznego w aplikacji OFERTOWANIE jest uzyskanie hasła dostępu do PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

                                               Wydział Do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

                                               Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne, MOW NFZ

                                               tel. (012) 29 88 368, 364, 365, 374

Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r. poz. 1565) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011r. nr 293, poz. 1728)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013r. poz. 1570)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1400 z póżn. zm.) Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r. 
Aplikacja Ofertowanie 
Definicje postępowania w zakresie ZPO 
Regulamin techniczny przygotowania oferty 
Ścieżka wnioskodawcy w sprawie przygotowania formularza wniosku w sprawie zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne 
Instrukcja przygotowania formularza wniosku w sprawie zawarcia umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Wszystkie aktualności