TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan Finansowy 2018

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2018 ROK

Korekta z 7 listopada 2018 r.

Korekta planu finansowego Małopolskiego OW NFZ na 2018 rok  – zmiana dokonana przez Prezesa NFZ w  dniu  7 listopada 2018 roku.

Przedmiotowa korekta związana jest ze zmianą dokonaną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok w trybie art. 124 ust. 4,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późń. zm.), w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dotacji budżetu państwa – poprzez zwiększenie wartości planu finansowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2018 rok w pozycji „Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43 a ust. 3 ustawy” (poz. B5) o kwotę  2 181,00  tys. zł. 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 012-29-88-279