Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Oferta pracy nr 01/2007/WSZ: starszy referent - etat w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział Merytorycznego Rozliczania U

05-01-2007

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie, ul. Ciemna 6

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
starszy referent- jeden etat
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Dział Merytorycznego Rozliczania Umów

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne

W tym :

 1. Wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z księgowości w stopniu podstawowym,
  • znajomość obsługi komputera - Windows i MS Office,
  • minimum 5 lat pracy.

 2. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • systematyczność,
  • zorganizowanie,
  • dokładność,

 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  • wprowadzanie do systemu rozliczeniowego faktur z tytułu realizacji umów w zakresie świadczeń medycznych,
  • sprawdzanie poprawności dokumentacji finansowej z dokumentacją sprawozdawczą,
  • prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami w zakresie rozliczeń realizacji umów,
  • monitorowanie systematyczności w realizacji umów,
  • pilnowanie zgodności otrzymanej dokumentacji finansowej z zapisami umów,
  • prowadzenie ewidencji korespondencji,
  • współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Oddziału.

  Wymagane dokumenty dla stanowiska:
  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie

List motywacyjny musi być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Wydziału Spraw Pracowniczych - pokój 15 na adres:
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Józefa 21
31-053 Kraków

z dopiskiem "Oferta pracy nr 1/2007/WSZ - starszy referent" w terminie do 19.01.2007 r.
Informacja telefoniczna: 012/29-88-281 , 012/29-88-286 w godz. 8.30 - 13.00

Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału, Kraków, ul. Ciemna 6.

 Rekrutacja zakończona w dniu 26.01.2007 r.

 

Wszystkie aktualności