Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Oferta pracy nr 02/DT/07: specjalista - etat w Delegaturze w Tarnowie - rozstrzygnięto

12-01-2007

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista


Miejsce wykonywania pracy - Delegatura w Tarnowie


Wykształcenie minimum średnie: informatyczne, techniczne lub ekonomiczne

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej 3 lata pracy na informatycznym stanowisku pracy przy wykształceniu średnim
 • znajomość systemów Windows oraz bazy danych Oracle
 • znajomość zagadnień LAN, WAN

Wymagania pożądane:

 • znajomość bazy danych Centura SQL Serwer, MS SQL Serwer
 • znajomość języka SQL i PL/SQL
 • znajomość przynajmniej jednego z języków programowania np. Visual Basic,C#, C++
 • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 • administrowanie systemem informatycznym w delegaturze
 • praca administracyjna rotacyjnie (zamiejscowe punkty ewidencyjne)
 • bieżąca współpraca oraz szkolenie i wspomaganie pracowników

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. dokument poświadczający posiadane wykształcenie
  List motywacyjny musi być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz.883 z poź.zm.).

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Delegatura Tarnów, Al.Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

z dopiskiem: Oferta pracy nr 2/DT/07 - specjalista, w terminie do 26 stycznia 2007r.

Informacja telefoniczna: 014/627- 37- 77 w godz. 9.00 - 15.00

Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane - decydować będzie data wpływu do delegatury w Tarnowie.

Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nfz-krakow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału, Kraków, ul.Ciemna 6 oraz w siedzibie Delegatury w Tarnowie, al.Solidarności 5-9.

 Rekrutacja zakończona w dniu 08.02.2007 r.

Wszystkie aktualności