Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 03/WI/17 - zakończenie procedury naboru

10-01-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: informatyk – 1,0 et. do Działu Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki 

Wykształcenie:
 • wyższe informatyczne lub wyższe techniczne.
Wymagania niezbędne: 
 • praktyczna umiejętności programowania (PHP, HTML, SQL, PLSQL, JavaScript, jQuery)
 • dobra  znajomość systemów baz danych Oracle, MS SQL
 • znajomość języka angielskiego w stopniu  umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z sieciami TCP/IP oraz podstawowych protokołów LAN/WAN
 • ogólna znajomość konfiguracji, administracji serwerami z rodziny Linux
 • ogólna znajomość zagadnień budowy sprzętu, wyposażenia komputerowego i sieciowego
 • umiejętność dobrej komunikacji z otoczeniem, wysoka kultura osobista, odporność na stres
 • komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w  analizie i projektowaniu aplikacji
 • doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących  tworzenie  systemów informatycznych lub prowadzących  projekty informatyczne  na rzecz instytucji  związanych  z  ochroną  zdrowia
 • znajomość standardów informatyki medycznej lub finansowej
 • umiejętność poprawnego definiowania zagadnień
 • sumienność
Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa systemu informatycznego oddziału
 • projektowanie, tworzenie aplikacji
 • tworzenie dokumentacji technicznej
 • udzielanie pomocy użytkownikom systemu w rozwiązywaniu problemów, związanych  z przetwarzaniem i analizą danych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi oddziału oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu systemów informatycznych
 • przygotowywanie zgłoszeń serwisowych oraz zgłoszeń, dotyczących rozwoju systemu informatycznego do producentów oprogramowania i Centrali NFZ
 • prowadzenie prac analitycznych, projektowo-programistycznych z zakresu systemów informatycznych
 • wdrażanie i bieżąca aktualizacja oprogramowania i aplikacji oddanych do eksploatacji w oddziale
 • nadzór nad stosowanymi rozwiązaniami technicznymi w celu zapewnienia zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach informatycznych
 • instalacja i testy nowych rozwiązań informatycznych
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz świadczeniodawców z zakresu obsługi aplikacji wykorzystywanych przez oddział.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 03/WI/17 w terminie do 24 stycznia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone.
 • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 - w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.
Zakończenie procedury naboru - data zamieszczenia: 17.02.2017 r. 

Informujemy, że nie dokonano wyboru na ww. stanowisko. Procedura naboru została zakończona.

Uzasadnienie: Kandydat nie spełnił wymagań niezbędnych w stopniu wystarczającym dla ww. stanowiska. 

Wszystkie aktualności