Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 11/WGL/17 - rozstrzygnięto

21-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Działu Refundacji, Weryfikacji i Rozliczeń w Wydziale Gospodarki Lekami - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2015.345 j.t. z późn. zm.), ustawy  z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 j.t. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016.62 j.t.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2015.1971), oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia
 • 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy
 •  na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.)
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji własnej pracy
 • dyspozycyjność
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy z petentem
Zakres głównych obowiązków:
 • zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,
 • weryfikacja sprawozdawczości aptecznej,
 • odblokowywanie okresów refundacyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z pracą działu
 • prowadzenie korespondencji z osobami wystawiającymi recepty refundowane, aptekami ogólnodostępnymi i punktami aptecznymi w zakresie związanym z pracą działu
 • Inne prace zlecone przez naczelnika wydziału i kierownika działu.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Oświadczenie* wzór do pobraniaopatrzone własnoręcznym podpisem.
 3. Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 11/WGL/17 w terminie do 07 marca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21,
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone,
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21  

Rekrutacja zakończona w dniu: 07.04.2017 r. 

 

I

Wszystkie aktualności