Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 13/WSMS/17 - rozstrzygnięto

23-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 3/4 et. do Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Miejsce wykonywania pracy:  
 • Myślenice
Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków   publicznych (w szczególności Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1793 z późn. zm.)
 • dobra znajomość obsługi komputera, m.in. znajomość obsługi Windows, MS Office
 • komunikatywność, asertywność, odporność psychiczna
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia
Zakres głównych obowiązków:
 • weryfikacja i potwierdzanie do refundacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • udzielanie bezpośredniej i telefonicznej informacji świadczeniobiorcom w ramach kompetencji
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 13/WSMS/17 w terminie do 09 marca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21,
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone,
 • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 - w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Rekrutacja zakończona w dniu: 06.04.2017 r.                                                                           

Wszystkie aktualności