Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 14/WOKS/17 - rozstrzygnięto

23-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent lub specjalista – 1,0 et. do Działu Obsługi Umów w Wydziale Organizacyjnym Kadr i Szkoleń

Wykształcenie:
 • wyższe prawnicze
Wymagania niezbędne:
 • dla stanowiska specjalisty, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych
 • dyspozycyjność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
Zakres głównych obowiązków:
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i dokumentowanie czynności komisji konkursowej,
 • sporządzanie projektów pism, komunikatów i decyzji administracyjnych,
 • praca w systemie informatycznym w zakresie ewidencji i zatwierdzania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • bieżąca obsługa interesantów
 • prace administracyjno-biurowe
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy: świadectwo/a pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku  jednego pracodawcy.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 14/WOKS/17 w terminie do 09 marca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 - w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.
Rozstrzygnięcie - data zamieszczenia: 12.04.2017 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko starszego referenta został zatrudniony Pan Mateusz Krzeczowski, Kraków

Uzasadnienie: w opinii komisji kandydat spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Wszystkie aktualności