Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 16/WSMS/17 - zakończenie procedury naboru

02-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista lub starszy specjalista – 1,0 et. (możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy) do Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców 

Wykształcenie:
 • lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.
Wymagania niezbędne:
 • minimum 3-lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego dla stanowiska specjalisty,
 • minimum 4 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszego specjalisty,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2011 roku, Nr 142, poz. 835) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2027),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • komunikatywność, asertywność, odporność psychiczna.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia.
Zakres głównych obowiązków:
 • dokonywanie aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej zgodnie z § 7 ust. 1 oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.  z 2011 roku, Nr 142, poz. 835),
 • prowadzenie korespondencji z lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, którzy wystawili skierowania, w sprawie dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań,
 • udzielanie informacji telefonicznej świadczeniobiorcom i świadczeniodawcom.
Wymagane dokumenty:
 •  List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 •  Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 •  Kopia dyplomu ukończenia studiów oraz specjalizacji.
 •  Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy/doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii, z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 16/WSMS/17, w terminie do 22 marca 2017 r. - decyduje data wpływu do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu   nie będą rozpatrywane
 •  kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację zamieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków,  ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • informacja o wynikach naboru zostanie  umieszczona  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 - w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia  naboru.
Zakończenie procedury naboru - data zamieszczenia: 24.03.2017 r:

Informujemy, że z powodu braku ofert na ww. stanowisko  procedura  naboru  została  zakończona.

Wszystkie aktualności