Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 18/WWM/17 - rozstrzygnięto

02-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Sekcji ds. Refundacji i Leczenia Planowego w Wydziale Współpracy Międzynarodowej - Umowa na czas określony

Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów unijnych regulujących kwestie związane z warunkami i zasadami leczenia, w szczególności postanowień rozporządzenia PE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady  nr 987/2009, a także  przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece
 •  zdrowotnej
 • znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
Dodatkowe atuty:
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność
 • komunikatywność
Zakres głównych obowiązków:
 • prowadzenie procedury rozpatrywania wniosków świadczeniobiorców a także przygotowanie projektów decyzji  administracyjnych w przypadkach o których mowa w art. 42 b ust. 9  oraz 42 i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych
 •  w innym państwie członkowskim UE na podstawie art. 42 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 • przygotowanie projektów decyzji  administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów lub decyzji o odmowie zwrotu kosztów  w oparciu o art. 42d ust. 1 i 2 ustawy
 • obsługa świadczeniobiorców w zakresie  udzielania informacji dotyczących refundacji kosztów świadczeń poniesionych w innym państwie członkowskim
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o refundację kosztów leczenia poniesionych przez polskich ubezpieczonych poza granicami kraju oraz wystawianie formularzy E126 PL/dokumentów typu SED
 • obsługa formularzy E127/dokumenty typu SED za osoby ubezpieczone
 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom ubezpieczonym w Funduszu na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego UE/EFTA oraz weryfikowanie w informatycznym Systemie Obsługi Formularzy Unijnych formularzy E125/dokumenty typu SED wystawianych przez instytucje właściwe innych państw członkowskich
 • generowanie zestawień zbiorczych zatwierdzonych oraz zakwestionowanych formularzy E125/E127/dokumenty typu SED
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie* wzór do pobrania opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 18/WWM/17 w terminie do 16 marca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia  naboru.

Rekrutacja zakończona w dniu: 06.04.2017 r.

Wszystkie aktualności