Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 19/WK/17 - rozstrzygnięto

08-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: księgowego – 1,0 et. do Działu Finansowego, Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • minimum 5 lat stażu pracy/doświadczenia w księgowości przy wykształceniu średnim
 • 3 lata stażu pracy/doświadczenia w  księgowości przy wykształceniu wyższym
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • znajomość systemów finansowo-księgowych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów i zasad  prawidłowego wystawiania faktur i rachunków
 • systematyczność, skrupulatność
 • dobra organizacja czasu pracy
Dodatkowe atuty:
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres                                                                                                                                                                                                                                                               
Zakres głównych obowiązków:
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych z zakresu wydatków administracyjnych
 • prowadzenie ewidencji kosztów administracyjnych, delegacji, wynagrodzeń, podatków
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych
 • bieżące uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami administracyjnymi
 • bieżące gromadzenie dokumentacji księgowej wg rejestrów
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie* wzór do pobraniaopatrzone własnoręcznym podpisem
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 19/WK/17 w terminie do 23.03. 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21

Rekrutacja zakończona w dniu: 06.06.2017 r. 

Wszystkie aktualności