Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 20/WSOZ/17 - zakończenie procedury naboru

22-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Umowa na zastępstwo

Wykształcenie:
 • wyższe preferowane fizjoterapia, psychologia, zdrowie publiczne inne medyczne
Wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet MS Office (ze szczególnym naciskiem na Word i Excel)
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146)
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie/staż pracy w instytucjach ochrony zdrowia, podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • komunikatywność
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność i samodzielność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych
Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie umów zawartych ze świadczeniodawcami, dokonywanie systematycznej analizy danych jakościowych i ilościowych o umowach
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • przygotowywanie i uczestnictwo w przeprowadzanych postępowaniach o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (merytoryczna ocena wniosków i ofert)
 • współudział w dokonywaniu kompleksowej oceny jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych; w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych w zakresie zadań Działu
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 20/WSOZ/17 w terminie do 06 kwietnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia  naboru
Zakończenie procedury naboru - data zamieszczenia: 26.04.2017 r. 

Informujemy, że nie dokonano wyboru na ww. stanowisko. Procedura naboru została zakończona.

Uzasadnienie: Kandydatka nie spełniła wymagań niezbędnych w stopniu wystarczającym dla ww. stanowiska. 

Wszystkie aktualności