Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 23/WSOZ/17 - rozstrzygnięto

06-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Umowa na zastępstwo

Wykształcenie:
 • wyższe lub średnie - preferowane informatyka, matematyka, zdrowie publiczne
Wymagania niezbędne:
 • minimum 3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego w przypadku średniego wykształcenia
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office (Excel)
 • systematyczność, skrupulatność, samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja czasu pracy
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w placówkach ochrony zdrowia
 • umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów
 • kreatywność, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności
 • znajomość obsługi MS Access
Zakres głównych obowiązków:
 • prace analityczne
 • tworzenie sprawozdań, zestawień, raportów
 • administracja dokumentacją papierową i elektroniczną (zestawienia bieżące i okresowe).
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie* wzór do pobraniaopatrzone własnoręcznym podpisem
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie
 • Kopie dokumentów poświadczających staż pracy/doświadczenie zawodowe.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 23/WSOZ/17 w terminie do 21 kwietnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia  naboru.

Rekrutacja zakończona w dniu:06.06.2017 r. 

 
Wszystkie aktualności