Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 24/WSMS/17 - rozstrzygnięto

06-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Sekcji Ratownictwa Medycznego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców- Umowa na zastępstwo

Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w szczególności Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
 •  ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1793 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1868 z póżn. zm.)
 • znajomość  obsługi komputera w zakresie:  Pakiet MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność tworzenia raportów i prezentacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia
Zakres głównych obowiązków:
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna
 • i transport sanitarny oraz przeprowadzanie rozliczeń przedmiotowych umów
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz pomoc doraźna i transport sanitarny
 • podejmowanie czynności wyjaśniających w zakresie rozpatrywania zgłoszonych przez świadczeniobiorców    nieprawidłowości zawartych w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP)
 • udzielanie informacji telefonicznych świadczeniobiorcom m.in. o świadczeniach opieki zdrowotnej
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 24/WSMS/17 w terminie do 21 kwietnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie www.nfz-krakow.pl(BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 - w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.
 

Rekrutacja zakończona w dniu:17.05.2017 r. 

Wszystkie aktualności