Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 27/WOKS/17 - rozstrzygnięto

19-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 1,0 et. do Działu Kadr i Płac w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

Wykształcenie:
 • wyższe
Wymagania niezbędne:
 • co najmniej 5-letni staż pracy w komórkach kadrowo-płacowych
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • dobra znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
 • dobra znajomość programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office
 • zaangażowanie, inicjatywa oraz umiejętność współpracy w zespole
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie/staż pracy w instytucjach zarządzających finansami publicznymi
 • doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
 • doświadczenie w miękkim HR
Zakres głównych obowiązków:
 • prowadzenie pełnej administracji personalnej i rozliczania czasu pracy
 • przygotowywanie danych do naliczenia wynagrodzeń oraz wszelkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, raportów i analiz dotyczących spraw personalnych
 • efektywne wsparcie pracowników w zakresie zagadnień personalnych
 • udział w realizacji dodatkowych zadań
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku jednego pracodawcy.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 27/WOKS/17 w terminie do 04 maja 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • w CV zamieścić  informacje o zakresie realizowanych zadań
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami  zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21   .

Rekrutacja zakończona w dniu: 06.06.2017 r.

Wszystkie aktualności