Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

  1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 27/WOKS/17 - rozstrzygnięto

19-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 1,0 et. do Działu Kadr i Płac w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

Wykształcenie:
  • wyższe
Wymagania niezbędne:
  • co najmniej 5-letni staż pracy w komórkach kadrowo-płacowych
  • dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • dobra znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
  • dobra znajomość programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office
  • zaangażowanie, inicjatywa oraz umiejętność współpracy w zespole
Dodatkowe atuty:
  • doświadczenie/staż pracy w instytucjach zarządzających finansami publicznymi
  • doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
  • doświadczenie w miękkim HR
Zakres głównych obowiązków:
  • prowadzenie pełnej administracji personalnej i rozliczania czasu pracy
  • przygotowywanie danych do naliczenia wynagrodzeń oraz wszelkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, raportów i analiz dotyczących spraw personalnych
  • efektywne wsparcie pracowników w zakresie zagadnień personalnych
  • udział w realizacji dodatkowych zadań
Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem
  • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku jednego pracodawcy.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 27/WOKS/17 w terminie do 04 maja 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
  • w CV zamieścić  informacje o zakresie realizowanych zadań
  • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami  zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
  • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
  • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
  • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21   .

Rekrutacja zakończona w dniu: 06.06.2017 r.

Wszystkie aktualności