Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 28/WWM/17 – rozstrzygnięto

08-05-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Sekcji Obsługi Dokumentów Unijnych w Wydziale Współpracy Międzynarodowej - umowa na zastępstwo

Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów unijnych regulujących kwestie związane z warunkami i zasadami leczenia, w szczególności postanowień rozporządzenia PE i Rady nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia wykonawczego PE i Rady  nr 987/2009, a także  przepisów dyrektywy PE i Rady nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
 • znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
Dodatkowe atuty:
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność
 • komunikatywność
Zakres głównych obowiązków:
 • wydawanie EKUZ, rejestrowanie i anulowanie zaświadczeń (formularzy serii E-100), poświadczanie uprawnień do świadczeń rzeczowych oraz  wydawanie  rejestrowanie i anulowanie  dokumentów przenośnych
  i dokumentów typu SED
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami właściwymi państw członkowskich  w zakresie obustronnego potwierdzania uprawnień do świadczeń rzeczowych (formularze korespondencyjne E 001, E 107
  oraz dokumenty typu SED
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi
 • prowadzenie okresowej analizy wydawanych formularzy E 106 i E109 oraz S1
 • prowadzenie okresowej weryfikacji uprawnień członków rodzin, którym Oddział potwierdził formularz E109, E120 , E121 lub S1 i wydał poświadczenie
 • obsługa świadczeniobiorców w zakresie udzielania informacji na temat przepisów o koordynacji
  oraz  informacji na temat przepisów o transgranicznej opiece zdrowotnej, udzielania informacji w zakresie  procedowania wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE na podstawie art. 42b ustawy, udzielania informacji w zakresie  procedury rozpatrywania wniosków świadczeniobiorców o zgodę na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych lub na pokrycie kosztów transportu w przypadkach, o których mowa w art. 42f oraz 42i ustawy
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

Dokumenty  należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 28/WWM/17 w terminie do 22 maja 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia  naboru.
Rozstrzygnięcie - data zamieszczenia: 13.06.2017 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona Pani Sylwia Pietrasiak, Skarżysko-Kamienna.

Uzasadnienie: w opinii komisji kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Wszystkie aktualności