Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 30/WSOZ/17 - rozstrzygnięto

05-06-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - umowa na zastępstwo

Wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane administracja

Wymagania niezbędne:

 • minimum  3 lata stażu pracy wykształceniu średnim
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet MS Office (ze szczególnym naciskiem na Word i Excel) oraz urządzeń biurowych
 • zdolność szybkiego uczenia się
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • łatwe nawiązywanie kontaktów oraz wysoka kultura osobista

Dodatkowe atuty:

 • komunikatywność
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność i samodzielność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych
 • mile widziane doświadczenie w pracy w sekretariacie

Zakres głównych obowiązków:

 • obsługa i ewidencjonowanie całości korespondencji wpływającej oraz pism wychodzących
 • dbałość o jej płynny obieg i terminowość
 • współpraca z innymi komórkami Funduszu

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku   jednego pracodawcy.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 30/WSOZ/17 w terminie do 19 czerwca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl/nasz-oddzial/rekrutacja  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl/nasz-oddzial/rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata
   lub zakończenia  naboru.

Rekrutacja zakończona w dniu: 11.07.2017 r. 

W związku z ustaniem stosunku pracy z osobą wyłonioną w tym postępowaniu rekrutacyjnym informujemy, że na ww. stanowisko została zatrudniona Pani Paulina Gigoń, Kraków.

Uzasadnienie: art. 107g, w związku z art. 107f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2015.581 z późn. zm.

Wszystkie aktualności