Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 31/WEF/17 -zakończenie procedury naboru

07-07-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Działu Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym - umowa na zastępstwo

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe

Wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość programów World i Excel
 • systematyczność, skrupulatność
 • dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność sporządzania korespondencji urzędowej

Dodatkowe atuty:

 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres głównych obowiązków:

 • odbieranie i rozdzielanie korespondencji z zakresu wszystkich rodzajów umów oraz przekierowywanie korespondencji (pisma, faktury) do innych działów
 • prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami
 • przyjmowanie dokumentów rozliczeniowych oraz merytoryczne sprawdzanie  ich zgodności z danymi przesłanymi przez świadczeniodawców w formie elektronicznej (w plikach REF), z zapisami umów, ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, weryfikacja pod względem kompletności
 • wystawianie, przyjmowanie oraz potwierdzanie merytoryczne not rozliczających migrację ubezpieczonych

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobraniaopatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 31/WEF/17 w terminie do 21 lipca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata
 •  lub zakończenia  naboru.

Zakończenie procedury naboru - data zamieszczenia: 09.08.2017 r. 

Informujemy, że nie dokonano wyboru na ww. stanowisko. Procedura naboru została zakończona.

Uzasadnienie: Kandydatki nie spełniły wymagań niezbędnych w stopniu wystarczającym dla ww. stanowiska.

Wszystkie aktualności