Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 32/WSOZ/17 - rozstrzygnięto

07-07-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista / specjalista – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wykształcenie:

 • wyższe, preferowane zdrowie publiczne, administracja, nauki ścisłe

Wymagania niezbędne:

 • minimum  1 rok stażu pracy w przypadku stanowiska młodszego specjalisty
 • minimum 3 lata stażu pracy w przypadku stanowiska specjalisty
 • biegła znajomość Pakietu MS Office (Word, Excel)
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych

Dodatkowe atuty:

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność

Zakres głównych obowiązków:

 • obsługa systemu informatycznego w zakresie umów zawartych ze świadczeniodawcami
 • dokonywanie systematycznej analizy danych jakościowych i ilościowych o umowach
 • współudział w dokonywaniu kompleksowej oceny dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie działalności oddziału
 • przygotowywanie projektów merytorycznych odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • prowadzenie odpowiednich ewidencji pism i wniosków
 • prowadzenie spraw dotyczących wniosków o ogłoszenie konkursu oraz wprowadzenie zmian w umowie
 • przygotowywanie i przeprowadzanie  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • uczestnictwo w negocjacjach ze świadczeniodawcami wynikających z postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji świadczeń w ramach zawartych umów
 • analiza sprawozdawczości (praca w środowisku bazodanowym) i sporządzanie wniosków dotyczących zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobraniaopatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku   jednego pracodawcy.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 32/WSOZ/17 w terminie do 21 lipca 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia  naboru.

Rozstrzygnięcie - data publikacji: 05.09.2017r. 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty została zatrudniona Pani Małgorzata Machowska, Krosno.

Uzasadnienie: w opinii komisji kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Wszystkie aktualności