Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 35/DNT/16 - rozstrzygnięto

26-07-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 0,5 et. do Delegatury w Nowym Targu

Miejsce wykonywania pracy:
 • Punkt Ewidencyjny w Zakopanem
Wykształcenie:
 • średnie lub wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015.581 ze zm.), ustawy z dnia 06 listopada 2008
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jedn. Dz.U. 2016 poz.186), ustawy z dnia 12.05.2011 o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( t.j. Dz. U. 2015. poz. 345 z późn. zm. ), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.12.2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013 poz. 1565),
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność udzielania jasnych i konkretnych informacji zarówno bezpośrednio, jak i telefonicznie,
 • umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • komunikatywność, asertywność, odporność psychiczna.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w podmiotach związanych z systemem opieki zdrowotnej.
 Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa świadczeniobiorców w zakresie potwierdzania zleceń na wyroby medyczne,
 • udzielanie informacji bezpośredniej i telefonicznej. 
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV).
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 3. Kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 35/DNT/16  w terminie do 09 sierpnia 2016 r. Decyduje data wpływu do Delegatury w Nowym Targu.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22

Inne informacje:
 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu  nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Oddziału, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 oraz w siedzibie Delegatury w Nowym Targu,  ul. Jana Kazimierza 22,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone,
 • wyniki naboru zostaną opublikowane  na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21,  w siedzibie Delegatury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22 w terminie 14 dni od daty zatrudnienia.

Rekrutacja zakończona w dniu: 02.09.2016 r. 

Wszystkie aktualności