Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 36/WKO/16 - rozstrzygnięto

28-07-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Sekcji do Spraw Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli

Wykształcenie:
 • wyższe- magister prawa
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz zasad związanych z refundacją leków, w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z  2015 r.,  poz. 618 z późn, zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września  2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400) z późn. zm, ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. 2015.345 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept  (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 364),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • dyspozycyjność.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających finansami publicznymi lub w placówkach ochrony zdrowia.
Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa prawna kontroli świadczeniodawców, aptek oraz ordynacji lekarskiej (w tym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych lub zażalenia od zaleceń pokontrolnych, weryfikacja zgodności zapisów zawartych w protokołach, wystąpieniach lub zaleceniach pokontrolnych z przepisami prawa),
 • przygotowywanie korespondencji kierowanej do świadczeniodawców lub innych podmiotów, poprawnej pod względem formalnym,
 • chronienie danych osobowych przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi w tym zakresie procedurami w Oddziale.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV),
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 36/WKO/16 lub złożyć osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 18 sierpnia 2016 r. - decyduje data wpływu
do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie  internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone.
 • Wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.    

Rekrutacja zakończona w dniu: 11.10.2016 r.

Wszystkie aktualności