Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 38/WEF/17 - zakończenie procedury naboru

27-07-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Wykształcenie: wyższe: preferowane ekonomiczne lub informatyczne

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 letnia praktyka związana z pracą o charakterze analityczno-finansowym, księgowym
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:
   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów prawnych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • biegła znajomość programów Office: Word, Excel
 • biegła znajomość MS Access
 • umiejętność analitycznego myślenia

Dodatkowe atuty:

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • kreatywność i odporność na stres
 • doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających finansami publicznymi lub  w placówkach służby zdrowia 

Zakres głównych obowiązków:

 • wykonanie czynności związanych opracowaniem danych z systemu informatycznego  będących podstawą przygotowywanych sprawozdań i analiz planowanych i realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej
 • prace analityczne
 • opracowywanie raportów
 • współpraca w ramach istniejących komórek organizacyjnych w zakresie prac analityczno-planistycznych
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień wewnętrznych i zewnętrznych oraz projektów pism w zakresach dotyczących zadań komórki

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania   opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
 • Dokument potwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 38/WEF/17 w terminie do 17 sierpnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału. Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21,
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone,
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Zakończenie procedury naboru - data zamieszczenia: 18.09.2017 r. 

 Informujemy, że wybrana kandydatka zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia. Procedura naboru została zakończona.

Wszystkie aktualności