Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 38/WGL/16 - zakończenie procedury naboru

02-08-2016
Wykształcenie:
 • wyższe -  preferowane prawnicze
Wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, 
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2015.345 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia
 •  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 j.t. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016.62 j.t.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
 •  28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2015.1971),
 •  oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.),
 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej, 
 • umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • dyspozycyjność. 
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy z petentem.
Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa prawna w zakresie podpisywania aneksów do indywidualnych umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych,
 • obsługa prawna w zakresie podpisywania umów z aptekami i punktami aptecznymi oraz opracowywanie aneksów do tych umów,
 • obsługa prawna w zakresie zadań wykonywanych przez Dział Refundacji, Weryfikacji i Rozliczeń,
 • obsługa prawna w zakresie zadań wykonywanych przez Dział Programów Lekowych i Chemioterapii,
 • prowadzenie współpracy z innymi Wydziałami w zakresie przepisów prawnych dotyczących działalności WGL,
 • sporządzanie projektów pism i komunikatów.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV)
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 38/WGL/16 lub złożyć osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 16 sierpnia 2016 r. - decyduje data wpływu do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona  na stronie  internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.

Rekrutacja zakończona w dniu: 15.09.2016 r. 

Wszystkie aktualności