Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 40/WSMS/17 - zakończenie procedury naboru

04-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 0,5 et. do Działu Skarg i Wniosków w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (w szczególności: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz.1793 z późn. zm.)
 • umiejętność redagowania pism urzędowych i znajomość obsługi Windows, MS Office
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej
 • komunikatywność, asertywność, odporność psychiczna.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia.

Zakres głównych obowiązków:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących skarg i wniosków, wpływających do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ  w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków  w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli wykonywania umowy zawartej przez świadczeniodawców z Oddziałem  w związku ze skargami i wnioskami zgłoszonymi przez świadczeniobiorców
 • przygotowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg i wniosków oraz sposobów ich załatwiania, w tym okresowych sprawozdań dotyczących skarg i wniosków zgłoszonych do Oddziału, przygotowywanie na potrzeby Rady Oddziału sprawozdań i analiz w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków kierowanych do Oddziału
 • przyjmowanie, rejestracja spraw wpływających do działu, przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Oddziału
 • obsługa telefonu informacyjnego dla świadczeniobiorców
 • przekazywanie pisemnych informacji świadczeniobiorcom o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i jego efektach, w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi w ZIP.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 40/WSMS/17 w terminie do 25 sierpnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone  na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 - w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Zakończenie procedury naboru - data zamieszczenia: 18.09.2017 r. 

Informujemy, że wybrana kandydatka nie była zainteresowana podjęciem zatrudnienia na 0,50 etatu. Procedura naboru została zakończona.

Wszystkie aktualności