Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 41/WKO/16 - zakończenie procedury naboru

11-08-2016
Wykształcenie wyższe:
 • magister farmacji
Wymagania niezbędne:
 • minimum 1 rok stażu pracy - dla stanowiska młodszego specjalisty,
 • minimum 3 lata stażu pracy  - dla stanowiska inspektora kontroli,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych oraz zasad związanych z refundacją leków, w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 345), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 319 z późn. zm.),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • dyspozycyjność.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w aptece.
Zakres głównych obowiązków:
 • prowadzenie kontroli aptek oraz punktów aptecznych,
 • udział w kontrolach ordynacji lekarskiej,
 • przygotowywanie analiz i opracowań na potrzeby Oddziału oraz Centrali NFZ,
 • sporządzanie terminowo i poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów, w tym dokumentów z przeprowadzonych kontroli,
 • przygotowywanie opracowań z przeprowadzonych postępowań kontrolnych na potrzeby Oddziału oraz Centrali NFZ.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV)
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy:  świadectwo/a pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku jednego pracodawcy. 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 41/WKO/16 lub złożyć osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 01 września 2016 r. - decyduje data wpływu do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Praca wykonywania na podstawie umów cywilno-prawnych oraz działalność gospodarcza nie jest stażem pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.

Rekrutacja zakończona w dniu: 06.10.2016 r.                                                                          

Wszystkie aktualności