Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 45/WKO/17 - lista kandydatów

12-10-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent lub inspektor kontroli – 1,00 et. do Sekcji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli. Umowa na zastępstwo

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe (preferowane o kierunku medycznym: pielęgniarka, położna, ratownik medyczny)

Wymagania niezbędne:

 • dla stanowiska starszy referent przy wykształceniu średnim – 3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego,  przy wykształceniu wyższym staż/doświadczenie zawodowe nie jest wymagane
 • dla stanowiska inspektor kontroli przy średnim wykształceniu – 5 lat stażu pracy/doświadczenia zawodowego,  przy wykształceniu wyższym – 3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony zdrowia i ich finansowania w szczególności
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.) - Dział III Zasady Udzielania Świadczeń Opieki Zdrowotnej art. 64,
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1146 j.t.),
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. z 2004, Nr 274, poz. 2723)
 • znajomość problematyki  związanej z prowadzeniem kontroli
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakiet MS Office (w szczególności Word i Excel)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach ochrony zdrowia

Zakres głównych obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z analizą przed kontrolną
 • przygotowanie i prowadzenie kontroli realizacji umów zawartych przez MOW NFZ ze świadczeniodawcami (praca w terenie)
 • sporządzenie terminowo i poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów, w tym dokumentów z przeprowadzonych kontroli
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień wewnętrznych i zewnętrznych oraz projektów pism

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy/doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 45/WKO/17 w terminie do 27 października 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Lista kandydatów: data zmieszczenia - 13.11.2017 r. 

Informujemy, że w wyniku analizy złożonych ofert na ww. stanowisko pracy zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Kukułka Jolanta, Kraków
 2. Matraszek Joanna, Mogilany
 3. Stępień Stanisław, Kraków

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. (środa), o godz. 09.00 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Wszystkie aktualności