Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 47/WI/16 - zakończenie procedury naboru

16-09-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: informatyk – 1,0 et. do Działu Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki 

Wykształcenie:
 • wyższe- informatyczne lub techniczne.
Wymagania niezbędne:
 • doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi metodą  np. PRINCE 2,
 • praktyczna umiejętności programowania (PHP, HTML, XML) na potrzeby raportów i drobnych aplikacji,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z sieciami TCP/IP oraz podstawowych protokołów LAN/WAN,
 • ogólna znajomość zagadnień budowy sprzętu, wyposażenia komputerowego i sieciowego,
 • umiejętność programowania w języku SQL,
 • znajomość języka angielskiego – tekst techniczny,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • dyspozycyjność.
Dodatkowe atuty:
 • znajomość relacyjnych baz danych Oracle,
 • doświadczenie w  analizie I projektowaniu aplikacji,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących  tworzenie  systemów informatycznych lub prowadzących  projekty informatyczne  na rzecz instytucji  związanych  z  ochroną  zdrowia,
 • znajomość standardów informatyki medycznej lub finansowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • umiejętność poprawnego definiowania zagadnień,
 • sumienność.
Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa systemu informatycznego oddziału,
 • udzielanie pomocy użytkownikom systemu przy rozwiązywaniu problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi oddziału oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu systemów informatycznych,
 • składanie zgłoszeń serwisowych oraz zgłoszeń dotyczących rozwoju systemu informatycznego do producentów oprogramowania i Centrali NFZ zgodnie z przyjętą procedurą,
 • prowadzenie prac analitycznych, projektowo-programistycznych z zakresu systemów informatycznych,
 • wdrażanie i bieżąca aktualizacja oprogramowania i aplikacji oddanych do eksploatacji oddziału,
 • nadzór nad stosowanymi rozwiązaniami technicznymi w celu zapewnienia zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach informatycznych oddziału,
 • wykonywanie prac edytorskich, kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych,
 • instalacja, testowanie nowych rozwiązań informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń pracowników  oraz świadczeniodawców z użytkowania aplikacji wykorzystywanych w oddziale.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV),
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 47/WI/16 lub złożyć osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 07 października 2016 r. - decyduje data wpływu
do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone.
 • Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.

Rekrutacja zakończona w dniu: 12.10.2016 r.

Wszystkie aktualności