Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 49/WSMS/16 - rozstrzygnięto

22-09-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Działu Obsługi Świadczeniobiorców w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Wykształcenie:
 • wyższe
Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w szczególności Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • komunikatywność, asertywność, odporność psychiczna.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia.
Zakres głównych obowiązków:
 • udzielanie telefonicznych i bezpośrednich informacji świadczeniobiorcom,
 • opracowanie odpowiedzi na zapytania (pisma) świadczeniobiorców przesyłane drogą elektroniczną,
 • wydawanie loginów dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV),
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem,
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 49/WSMS/16 lub złożyć osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 06 października 2016 r. - decyduje data wpływu

do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.

Rekrutacja zakończona w dniu: 10.11.2016 r.

Wszystkie aktualności