Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

Ogłoszenie nr 50/WSOZ/16 - rozstrzygnięto

30-09-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń POZ, Programów Profilaktycznych i Opieki Długoterminowej  w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Umowa na zastępstwo

Wykształcenie:
 • wyższe
Wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: Pakiet MS Office (ze szczególnym naciskiem na Excel),
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r.; poz.1146),
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.),
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie/staż pracy w instytucjach ochrony zdrowia, podmiotach leczniczych,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność i samodzielność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych.
Zakres głównych obowiązków:
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie umów zawartych ze świadczeniodawcami,            
 • dokonywanie systematycznej analizy danych jakościowych i ilościowych o umowach,
 • przygotowanie projektów merytorycznych odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (merytoryczna ocena wniosków i ofert),
 • współudział w dokonywaniu kompleksowej oceny jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • uczestnictwo w negocjacjach, wizytacjach wynikających z postanowień, przepisów i regulaminów,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji zewnętrznych.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV).
 2. Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 50/WSOZ/16 lub złożyć osobiście w kancelarii - pokój nr 17 (parter) w terminie do 14 pażdziernika 2016 r. - decyduje data wpływu do Oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:
 • Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.
 • Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym  będą komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona  na stronie internetowej Oddziału oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału, Kraków, ul. Józefa 21.

Rekrutacja zakończona w dniu: 10.11.2016 r.

Wszystkie aktualności