Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Małopolska w czołówce województw najlepiej wyposażonych w Szpitalne Oddziały Ratunkowe

26-02-2008
Małopolska w czołówce województw najlepiej wyposażonych w Szpitalne Oddziały Ratunkowe
 
W związku z materiałami medialnymi dotyczącymi funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) pragniemy poinformować.
Małopolska posiada aktualnie jedną z najlepiej rozwiniętych sieci SOR-ów w kraju, składającą się z 21 oddziałów, zabezpieczającą opiekę w stanach nagłych na terenie województwa w sposób bliski optymalnemu.
W 2007 roku, dzięki wspólnej pracy Małopolskiego Oddziału NFZ i świadczeniodawców, opracowano w naszym województwie jednolity algorytm obliczania wysokości ryczałtu dobowego w SOR-ach, oparty na zaktualizowanych danych o strukturze oddziałów i liczbie przyjmowanych pacjentów. Dzięki wdrożeniu tej koncepcji w połowie 2007 roku nastąpił istotny (ok. 20%) wzrost nakładów na szpitalne oddziały ratunkowe, kolejny miał miejsce na początku 2008 roku. Zarówno obecne ceny jednostkowe jak i globalne nakłady na SORy sytuują Małopolskę na pierwszym miejscu wśród oddziałów wojewódzkich NFZ. Nie sposób więc zgodzić się z prezentowaną w mediach tezą o niskim finansowaniu medycyny ratunkowej w naszym województwie oraz stwierdzeniami jakoby koszty funkcjonowania SOR-ów znacząco przewyższały stawki proponowane przez Małopolski Oddział NFZ. Przytaczanie dla poparcia tej tezy globalnych kosztów funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego jest sprzeczne z rzeczywistymi zasadami finansowania tego typu świadczeń - należy bowiem oddzielić koszt udzielenia pomocy pacjentowi trafiającemu do SORu, a następnie wypisywanemu do domu po uzyskaniu świadczenia - od kosztu zabezpieczenia opieki pacjentowi przekazanemu z SORu na oddział szpitalny, którego finansowanie odbywa się wówczas w ramach hospitalizacji. 
Niezależnie od powyższych okoliczności rozważając kwestie finansowania medycyny ratunkowej, należy mieć na względzie, iż ten zakres usług medycznych z uwagi na swój charakter, nie może być rozpatrywany wyłącznie w kategoriach opłacalności finansowej, gdyż decyduje o bezpieczeństwie zdrowia i życia mieszkańców.
Anonsowana przez Dyrektorów niektórych krakowskich Szpitali możliwość rezygnacji z udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym budzi niepokój, a jednocześnie wskazuje na niewłaściwe interpretowanie warunków umów podpisanych z NFZ. Szpitalny Oddział Ratunkowy (lub Izba Przyjęć) stanowi integralną i niezbędną część każdego szpitala o profilu ogólnym, bez której nie jest możliwe realizowanie świadczeń w trybie całodobowym, wymaganych obowiązującą wszystkie tego typu placówki Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Decyzja dyrekcji placówki o rezygnacji z finansowania SOR-u przez NFZ, poprzez wypowiedzenie tego zakresu z umowy szpitalnej, nie zwalnia świadczeniodawcy z obowiązku zachowania całodobowej gotowości do hospitalizacji pacjenta w stanie nagłym.
 
Jednym z zagadnień przywoływanych przez przedstawicieli szpitali jako przyczyna trudności w należytym finansowaniu i funkcjonowaniu SORów jest obciążenie krakowskich placówek dużą liczbą zaopatrywanych przypadków. Z uwagi na ten fakt pragniemy przypomnieć, iż Szpitalne Oddziały Ratunkowe zgodnie z założeniami koncepcji ratownictwa medycznego - mają być miejscem, gdzie przez całą dobę może uzyskać kompleksową opiekę pacjent w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. System pomocy w stanach nagłych funkcjonujący w ramach ubezpieczenia zakłada trzystopniowy podział sposobów i miejsca udzielania świadczeń w zależności od stanu pacjenta. Pomoc dla chorych z lżejszymi dolegliwościami powinna być zabezpieczana w ramach świadczeń całodobowych podstawowej opieki zdrowotnej, pacjenci w stanie ciężkim stanowiącym zagrożenie zdrowia i życia winni być zaopatrywani przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz pogotowie ratunkowe. Warto pamiętać o powyższych zasadach, by sprawniej uzyskać właściwą opiekę medyczną.
Małopolski Oddział NFZ wspólnie z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu ratownictwa w naszym województwie dokłada wszelkich starań -stosownie do kompetencji i możliwości finansowych - by każdy z pacjentów potrzebujących pomocy medycznej w stanie nagłym mógł uzyskać ją bez przeszkód i w możliwie najkrótszym czasie.
 
 Biuro Rzecznika Prasowego MOW NFZ
 
 
 
Wszystkie aktualności