TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Sprostowanie do artykułu „Powstrzymać chorobę, która mnoży kalectwo" zamieszczonego 7.09.2010 w Gazecie Krakowskiej

15-09-2010

W związku z artykułem zamieszonym 7 września 2010 roku na łamach nowosądeckiego wydania Gazety Krakowskiej pt. „Powstrzymać chorobę, która mnoży kalectwo" Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje.

Małopolski Oddział NFZ z zaskoczeniem przyjął tezę prezentowaną w artykule, jakoby otrzymanie przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu środków finansowych na program leczenia stwardnienia rozsianego interferonem zostało „wywalczone przez Szpital”. Zdziwienie budzi fakt, że efekt decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia został przedstawiony jako wynik szczególnie trudnych działań Szpitala.
 
MOW NFZ dokłada wszelkich starań, by leczenie Stwardnienia Rozsianego było coraz lepiej finansowane, a dostępność do terapii poprawiała się z każdym rokiem. Na przestrzeni ostatnich 4 lat nakłady finansowe na leczenie chorych z SM substancjami podawanymi w ramach programu terapeutycznego wzrosło z 3,4 mln zł do ponad 13 mln zł. Dzięki temu coraz większa liczba chorych może korzystać z leczenia interferonem. Zwiększa się również liczba szpitali realizujących program – na początku roku do placówek dołączył Szpital w Nowym Sączu. Po zgłoszeniu przez nowosądecki Szpital możliwości i chęci realizowania programu Małopolski Oddział NFZ ogłosił postępowanie konkursowe, a następnie podpisał umowę ze szpitalem. Ten fakt nie był poprzedzony „walką” żadnej ze stron uczestniczących w kontraktowaniu.
Dzięki swoim działaniom Małopolska może poszczycić się coraz lepszą dostępnością do leczenia chorych na SM kosztownymi terapiami. Nasze województwo jest obecnie na drugim miejscu w kraju pod względem liczby chorych na SM objętych leczeniem w ramach programu terapeutycznego. Dane takie potwierdza Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, z którym Małopolski Oddział NFZ podjął współpracę.  Aktualnie programem leczenia stwardnienia rozsianego objętych jest w Małopolsce 393 Pacjentów, do końca roku możliwe jest objęcie programem dodatkowo ok. 40 chorych i niemalże całkowite zlikwidowanie kolejek oczekujących na leczenie. Stosowne aneksy trafiły już do szpitali, w tym również do Szpitala w Nowym Sączu, który otrzymał zwiększenie kontraktu, a tym samym możliwość włączenia do programu kolejnych chorych.

NFZ cieszy fakt, że szpitale wyrażają gotowość realizowania programów terapeutycznych i stara się w miarę możliwości regularnie zwiększać finansowanie takich placówek – w tym kontekście sugestie, że którykolwiek szpital napotyka na trudności w tym względzie – jest nieuprawnione.


Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności