Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Sprostowanie do artykułu "Bobrek: Dom bez kontraktu, pacjenci bez opieki pielęgniarskiej", który ukazał się na łamach Portalu Ry

04-03-2010
W związku z artykułem, który ukazał się w Portalu Rynek Zdrowia dnia 02.marca 2010 roku pt. „Bobrek: Dom bez kontraktu, pacjenci bez opieki pielęgniarskiej” - Małopolski Oddział NFZ informuje
 
 
Czytelne zasady
Wbrew informacji podanej w artykule nie jest prawdą, że „ponad dwustu niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zostało bez należytej opieki medycznej”.
Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Bobrku świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej wymaga 69 spośród 200 pensjonariuszy Ośrodka.
Opieka dla tych pacjentów była dotychczas sprawowana przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez Małopolski Oddział NFZ nie otrzymał nowego kontraktu. Nie powinno się jednakże czynić z tego faktu zarzutu Małopolskiemu Oddziałowi NFZ. W trakcie konkursu ofert mającego na celu zakontraktowanie świadczeń w danym powiecie wszyscy świadczeniodawcy składający oferty podlegają takim samym kryteriom oceny (pod kątem jakości, dostępności oraz ceny za świadczenia). Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych oferentów. Ta selekcja jest konieczna, gdyż nie jest możliwe – z uwagi na budżet NFZ - zakontraktowanie wszystkich placówek, które złożą oferty. Ograniczenia są konieczne w każdym rodzaju świadczeń, dlatego tak ważne jest, by dokonywany wybór opierał się na czytelnych zasadach. W myśl tych zasad kontrakt otrzymują te placówki, których oferta jest najlepsza.
Tym samym zarzut o niezapewnienie zatrudnienia jakiejkolwiek grupie zawodowej – w tym wypadku Pielęgniarkom dotychczas pracujących na terenie DPS budzi sprzeciw. Decyzja o podpisaniu kontraktu ze Świadczeniodawcą, który wypadł w konkursie ofert gorzej od pozostałych - tylko ze względu na fakt, iż posiadał umowę już wcześniej, byłaby nadużyciem i manipulowaniem wynikami konkursu przez NFZ.
 
Zabezpieczona opieka
Na terenie powiatu oświęcimskiego zakontraktowanych zostało 16 etatów pielęgniarskich u dwóch świadczeniodawców. Dotychczas na tym obszarze zakontraktowanych było 11 pielęgniarek - tym samym więc Małopolski Oddział NFZ zwiększył liczbę etatów w powiecie o 45%, poprawiając dostępność do opieki pielęgniarskiej.

Z uwagi na dobro pacjentów, po otrzymaniu sygnałów o niejasnościach związanych z dostępnością do świadczeń opieki pielęgniarskiej długoterminowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, Małopolski Oddział NFZ zwrócił się do placówek, z którymi podpisał od 1 marca kontrakty - o wyjaśnienia. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie ze strony NZOZ ,,Beta-Med” o podjęciu rozmów z Dyrekcją DPS-u oraz  pielęgniarkami sprawującymi w nim dotychczasową opiekę. Rozwiązanie zaistniałego problemu zależało w dużej mierze od dobrej woli zarówno „Beta-Med”jak i Dyrekcji DPS w Bobrku. Z informacji, które dotarły do MOW NFZ wynika, że propozycja rozwiązań składana dotychczas zatrudnionym pielęgniarkom oraz Dyrekcji DPS przez Beta-Med nie została przyjęta.
Wobec zaistniałych faktów nie sposób uznać za słuszne tezy prezentowane w artykule jakoby Małopolski Oddział NFZ w jakikolwiek sposób ponosił winę za brak opieki dla pensjonariuszy.
 
 
Jasne kompetencje
Warto przypomnieć, że obowiązek umożliwienia i zorganizowania mieszkańcom DPS pomocy ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących im w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, pozostaje w gestii dyrektorów i pracowników tych domów, do czego zobowiązują ich przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Obowiązkiem NFZ jest zakontraktowanie świadczeń i z tego zadania Małopolski Oddział wywiązał się należycie. Mieszkańcy DPSu w Bobrku mogą korzystać – w zależności od stanu zdrowia - ze świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej ale również – ze świadczeń lekarskich oraz pielęgniarskich w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Mając na uwadze często niższy stopień sprawności w tej grupie osób – NFZ finansuje opiekę pielęgniarki i lekarza POZ u pensjonariuszy DPS na wyższym poziomie niż w przypadku innych ubezpieczonych.
Dostęp do świadczeń dla mieszkańców DPSu w Bobrku został więc zabezpieczony przez umowy zawarte przez MOW NFZ z placówkami medycznymi – zarówno w ramach opieki długoterminowej jak i POZ. Małopolski Oddział wywiązał się z obowiązku sfinansowania opieki, jednak o kwestie jej organizacji winno się pytać Dyrekcję placówki.
NFZ jest płatnikiem i nigdy nie pełnił funkcji organizatora świadczeń. Świadczenia zostały zakontraktowane i teraz Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej powinna poczynić starania zabezpieczenia opieki dla mieszkańców ośrodka.
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Wszystkie aktualności