Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Sprostowanie do artykułu "Szpitale walczą z NFZ", który ukazał się na łamach „Dziennika Polskiego” 5 maja 2010r.

07-05-2010
W związku z artykułem, który ukazał się w Dzienniku Polskim dnia 5. maja 2010 roku pt. „Szpitale walczą z NFZ” - Małopolski Oddział NFZ informuje
 
Współpraca ze Świadczeniodawcami i finansowanie opieki medycznej zawsze jest przedmiotem zainteresowania NFZ
W swoim materiale Autorka informuje czytelników o zamiarach dyrektorów małopolskich szpitali, którzy - by otrzymać zwrot kosztów za świadczenia wykonane ponad limity ustalone
w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia - chcą wstąpić na drogę sądową. Autorka zarzuca Małopolskiemu Oddziałowi NFZ lekceważący brak zainteresowania problemem. Tymczasem Małopolski Oddział NFZ był i jest otwarty na wszystkie głosy świadczeniodawców - czego dowodem są liczne spotkania, otwarte debaty, podczas których strony mają okazję wymiany poglądów i dyskusji. Kwestia zapłaty za nadwykonania była przedmiotem wielu wystąpień Dyrekcji Małopolskiego oddziału podczas spotkań ze Świadczeniodawcami. NFZ wielokrotnie deklarował, że rozumie postawę dyrektorów szpitali, którzy wszelkimi sposobami chcą pozyskać dodatkowe środki na świadczenia medyczne i te deklaracje znalazły także odzwierciedlenie w działaniu, w ubiegłych latach MOW NFZ sfinansował wszystkie nadwykonania, co było możliwe dzięki dodatkowym środkom w budżecie Oddziału.
 
W rozmowie z Dziennikarką w odpowiedzi na pytania o złożone przeciwko Oddziałowi pozwy przedstawicielka Biura Prasowego MOW NFZ poinformowała, że dotychczas tylko jedna placówka wystąpiła z pozwem natomiast zamiary innych szpitali w tej kwestii nie są Oddziałowi znane. Powstrzymywanie od komentowania faktów, które jeszcze nie miały miejsca nie oznacza lekceważenia partnerów, którymi są dla Funduszu placówki mające zwarte umowy na realizację świadczeń.
Nieuprawnione jest więc określenie Autorki, że „Fundusz nie zaprząta sobie głowy” ewentualnymi pozwami. Takie sformułowanie może sugerować lekceważenie MOW NFZ wobec świadczeniodawców oraz doprowadzić do naruszenia prawidłowych relacji Małopolskiego Oddziału NFZ ze świadczeniodawcami.
 
Zapłata za nadwykonania – maksymalnie w ramach posiadanych środków
Nie jest prawdą, że NFZ zalega z zapłatą za świadczenia. Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału NFZ wobec świadczeniodawcy jest określona w zawartej przez strony umowie i podlega ona obligatoryjnemu zwiększeniu jedynie w przypadku świadczeń tzw. nielimitowanych (m.in. porody czy leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych),  
zgodnie więc z przepisami wszystkie zobowiązania finansowe MOW NFZ za rok 2009 zostały uregulowane w 100 procentach.
Natomiast pokrycie kosztów świadczeń wykonanych ponad limit umowy odbywa się w oparciu o zasady jednolite dla wszystkich świadczeniodawców – znane Dyrektorom szpitali. Małopolski Oddział NFZ wielokrotnie podkreślał, że nie uchyla się od płacenia nadwykonań. W poprzednich latach udało się NFZ zapłacić za wszystkie nadwykonania sprawozdawane przez szpitale, jednakże w sytuacji ograniczonych środków, gdy niemożliwe jest sfinansowanie wszystkich nadwykonań konieczne było określenie przez Fundusz priorytetów. Przede wszystkim więc w ramach posiadanych środków finansowych Małopolski Oddział zapłacił za nadwykonania w tzw. nielimitach (leczenie ostrych zespołów wieńcowych, porody, neonatologia), udało się sfinansować w 100 % nadwykonania w zakresie intensywnej opieki medycznej, a także terapii lekowych, chemioterapii i radioterapii.
 
W przypadku świadczeń szpitalnych kwota nadwykonań za 2009 rok wynosiła 171 930,54 tys. zł. Dzięki przebudowie umów pozwalającej na przesunięcie środków niewykorzystanych na niektórych oddziałach na zapłatę za nadwykonania oraz zwiększeniu kontraktów udało się zmniejszyć kwotę nadwykonań do 115 061,42 tys. zł.
Łącznie na zapłatę za nadwykonania w szpitalnictwie Małopolski Oddział przeznaczył więc  56 869 tys.zł - była to maksymalna możliwa redukcja nadwykonań. Na pokrycie kosztów wszystkich nadwykonań Fundusz nie ma środków finansowych.
Warto zauważyć, że MOW NFZ stara sie finansować nadwykonania nie tylko w przypadku świadczeń szpitalnych. Także w innych rodzajach świadczeń MOW NFZ sfinansował część nadwykonań. Są to :
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie po okresie rozliczeniowym nadwykonania osiągnęły kwotę 32 213,55 tys. zł, zaś po podpisaniu aneksów rozliczających udało się tę kwotę zmniejszyć do 28 474,19 tys. zł (zmniejszenie
    o 3 739,36 tys. zł);
  • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, w których nadwykonania zmniejszono
    o 2 277,88 tys. zł, z kwoty 3 293,76 tys. zł do wartości 1 015,88 tys. zł;
  • świadczenia stomatologiczne – redukcja nadwykonań z kwoty 5 427,17 tys. zł do 2 389,04 tys. zł, czyli 3 038,13 tys. zł;
  • świadczenia odrębnie kontraktowane, w których okres rozliczeniowy zakończył się nadwykonaniami, których wartość sięgała 4 945,0 tys. zł, a po podpisaniu aneksów rozliczających spadła do kwoty 392,08 tys. zł, czyli została zmniejszona o 4 552,93 tys. zł. 
W społeczeństwie prawa sytuacje sporne rozstrzygają niezależne sądy. Świadczeniodawcy mają prawo dochodzenia w nich swoich racji. Narodowy Fundusz nie zaprzecza temu prawu,  jednak komentarze na ten temat pozostawia do czasu rozstrzygnięcia wszystkich spraw przez sąd.
 
Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie
Wbrew tezom zawartym w artykule sytuacja w Małopolsce nie powinna niepokoić pacjentów.
Nakłady na lecznictwo szpitalne z każdym rokiem zwiększają się. Na przestrzeni ostatnich 5 lat środki przekazywane szpitalom przez NFZ w ramach kontraktów wzrosły o blisko 200%. Jak wynika z danych pochodzących od organów założycielskich szpitali - w roku 2009 znaczna część placówek zbilansowała się lub wygenerowała nadwyżkę, nie ma więc zagrożeń w postaci utraty płynności finansowej. Nie ma zatem podstaw do sugerowania, jakoby szpitale już jesienią miały przestać przyjmować pacjentów.
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wszystkie aktualności