Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

W pełni sprawne ratownictwo w Małopolsce - w odpowiedzi na artykuły prasowe dotyczące Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Małopo

29-06-2007

W pełni sprawne ratownictwo w Małopolsce

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi zabezpieczenia świadczeń dla Małopolski w zakresie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Małopolski Oddział NFZ pragnie przywołać następujące fakty.
W wyniku rozstrzygniętego 27.06.07 konkursu ofert zakontraktowano 19 oddziałów spośród 20 zgłoszonych do konkursu. Znajdują się wśród nich wszystkie funkcjonujące obecnie SOR-y z wyjątkiem SOR-u działającego dotychczas przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, przy ul. Łazarza. Ze względu na ściśle określone wymogi prawne dotyczące funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, z chwilą wejścia w życie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj. od 01.01.2007, nie ma możliwości zakontraktowania tego oddziału w dotychczasowej formie, czyli jako komórki organizacyjnej pogotowia. W związku z powyższym nie istniała możliwość utrzymania SORu przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. O istniejącej sytuacji prawnej Małopolski Oddział NFZ z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem poinformował dyrekcję KPR i organ założycielski, tj. Marszałka Województwa Małopolskiego, które podjęły działania mające na celu przekazanie oddziału Szpitalowi Uniwersyteckiemu. W tej sytuacji do konkursu na świadczenie finansowane w SORze, ogłoszonego przez Małopolski Oddział 23.05.2007, zgłosił się Szpital Uniwersytecki. Ostatecznie nie doszło do podpisania kontraktu ze względu na nieprzyjęcie przez Szpital zaproponowanych warunków finansowych .
Finansowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywa się - zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia- w oparciu o tzw. ryczałt na świadczenia. Konkurs przeprowadzony przez Małopolski Oddział NFZ został poprzedzony przygotowaniem nowych zasad obliczania ryczałtu, które były prezentowane podczas spotkań MOW NFZ z dyrektorami szpitali posiadających SOR-y, w tym także Szpitala Uniwersyteckiego, przy obecności przedstawicieli Marszałka i Wojewody. Na spotkaniach tych wspólnie wypracowano i przyjęto protokołem ostateczny algorytm finansowania SOR, który będzie obowiązywał w II półroczu 2007 i w kolejnych latach, wg jasnych reguł, w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych wcześniej przez MOW NFZ i dane sprawozdawcze ze szpitali. Warto zwrócić uwagę, że przyjęty system finansowania jest dla szpitali znacznie korzystniejszy od dotychczasowego i wymagał przeznaczenia przez MOW NFZ dodatkowych ponad 2 mln zł. na II półrocze, co stanowi wzrost o 20 % w porównaniu z I półroczem.
Należy podkreślić, iż z wszystkimi przedstawicielami SORów poza Szpitalem Uniwersyteckim, udało się bezkonfliktowo dojść do porozumienia i 19 spośród 20 szpitali nie zakwestionowało stawek.

Należy przypomnieć, iż na terenie Krakowa po rozstrzygnięciu konkursu będzie działać od 1 lipca - 6 odpowiednio wyposażonych SORów i oddziały te zabezpieczają zadania w zakresie pomocy w stanach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu dla wszystkich mieszkańców Krakowa - bez rejonizacji (Łącznie w całym województwie do dyspozycji pacjentów będzie 21 oddziałów ). Mając jednakowoż na uwadze tradycję i długoletnie przyzwyczajenia mieszkańców Krakowa, od lat korzystających ze świadczeń zlokalizowanych na terenie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, podjęto rozmowy z Pogotowiem zmierzające do wydłużenia do godzin wieczornych czasu pracy poradni specjalistycznych działających w ramach KPR mogących przyjmować również przypadki nagłe. Jednocześnie MOW rozpatruje obecnie wniosek Szpitala Uniwersyteckiego o zakontraktowanie Izby Przyjęć, która pełniłaby podobne zadania jak SOR przy ul. Łazarza
Z całą pewnością jednak można już teraz podkreślić, iż od 1 lipca pacjenci szukający pomocy w nagłych przypadkach nie będą pozbawieni opieki.

Warto ponadto przypomnieć, że każda poradnia specjalistyczna działająca ramach kontraktu z NFZ ma obowiązek przyjmować bez skierowania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Nagłe lżejsze zachorowania są również zabezpieczane całodobowo przez placówki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (wystarczy sprawdzić w przychodni, w której pracuje nasz lekarz pierwszego kontaktu gdzie po godz.18.00 należy szukać pomocy).

Biuro Rzecznika Prasowego
Małopolskiego Oddziału NFZ
Wszystkie aktualności