Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


swiadczenia_medyczne
- Pomoc w stanach nagłych
- Podstawowa opieka zdrowotna
- U lekarza specjalisty
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Rehabilitacja lecznicza
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Opieka długoterminowa
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Leki
- Import docelowy
Strona Główna / Świadczenia medyczne
Podstawowa opieka zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna
 

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolne.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony powinna być dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć, czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji, wynikają z limitów podopiecznych przypadających na jedną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych.
Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców:
Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną osobę udzielającą świadczeń:  lekarza poz/ pielęgniarkę poz /położną poz oraz pielęgniarkę szkolną nie powinna przekraczać:
1. Lekarz POZ (lekarz rodzinny, lekarz medycyny ogólnej, internista, pediatra) - 2750 osób;
2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - 2750 osób;
3. Położna podstawowej opieki zdrowotnej - 6600 osób populacji żeńskiej, w tym noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia;
4. Pielęgniarka szkolna – wymiar czasu pracy uzależniony od typu szkoły oraz  charakterystyki populacji uczniów - etat przeliczeniowy 880 - 1100 uczniów.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku.
W przypadku, gdy pacjent po raz czwarty w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ - wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku pacjent.

Opieka sprawowana przez lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni/ ośrodku zdrowia, codziennie w godz. pomiędzy 8.00-18.00. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.
Informacja dla pacjentów na temat zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawierająca numer telefonu, powinna być umieszczona na tablicy wewnątrz i na zewnątrz placówki POZ. Świadczenia  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia (w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą). Lekarz POZ decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).
Pacjenci, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:

• badania i porady lekarskiej,
• bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej (wg listy badań leżących w kompetencjach lekarza POZ wymienionych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz.1248) ze zm.
• transportu sanitarnego w przypadkach kiedy ze wskazań medycznych wymagają przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym także z powrotem do miejsca zamieszkania ( pobytu ) świadczeniobiorcy. Zlecenie na przewóz wystawia lekarz POZ po dokonaniu oceny stanu zdrowia oraz oceny stopnia niepełnosprawności pacjenta. Przewóz środkami transportu sanitarnego może być dla pacjenta bezpłatny, częściowo odpłatny lub odpłatny. Zlecenie na transport do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do lekarza dentysty - na pierwszą poradę - wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
• skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym. W tym przypadku lekarz POZ kierujący pacjenta zobowiązany jest dołączyć do skierowania komplet badań diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
• skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe lub do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,
• informacji o innych podmiotach działalności leczniczej działających na podstawie umowy z NFZ,
• orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
• profilaktycznych badań lekarskich w określonych grupach wiekowych,
• szczepień ochronnych.


Ubezpieczony ma ponadto prawo do informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza POZ lub zmianie miejsca zatrudnienia przez tego lekarza.

Skierowania na badania kosztochłonne
Lekarz POZ ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, kierować pacjentów na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopię i kolonoskopię). Badania kosztochłonne to badania wysokospecjalistyczne i powinny być wykonywane po wykorzystaniu innych procedur diagnostycznych będących w kompetencji lekarza POZ. Wyniki tych badań powinny być oceniane wyłącznie przez lekarza specjalistę.

Opieka sprawowana przez pielęgniarki POZ

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy - w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarki POZ, to m.in.:

• realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ,,
• wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia
i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia, 
• testy przesiewowe mające na celu monitorowanie stanu zdrowia dzieci do ukończenia 6 roku życia,
• rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
• rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
• planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
• udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
• edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Opieka sprawowana przez położne POZ

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 8.00 - 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki oraz do lekarza POZ.

Świadczenia realizowane przez położną POZ, to m.in.:

• realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie  położnej POZ (w szczególności opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do zagojenia się rany pooperacyjnej
• prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania,
• wizyty patronażowe położnej   podstawowej opieki zdrowotnej (co najmniej 4) do ukończenia 2 miesiąca życia,
• opieka nad  kobietą w połogu,
• rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
• rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
• planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
• udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
• edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki POZ oraz  położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub
za pośrednictwem osób trzecich.
W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka lub położna uzgadnia termin wizyty z osobą uprawnioną do świadczeń.

Opieka sprawowana przez pielęgniarkę szkolną

Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły oraz  liczby i charakterystyki uczniów oraz, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych,.
Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu - w przychodni/ ośrodku zdrowia.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

• wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
• kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
• czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
• sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
• prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
• doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

 
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji (osobne druki dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ).

Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

 Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

ostatnia aktualizacja: luty 2015r.

 
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt