Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


swiadczenia_medyczne
- Pomoc w stanach nagłych
- Podstawowa opieka zdrowotna
- U lekarza specjalisty
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Rehabilitacja lecznicza
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Opieka długoterminowa
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Leki
- Import docelowy
Strona Główna / Świadczenia medyczne
Świadczenia Medyczne dostępne dla chorych na SM
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM)
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócić się każdy pacjent jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Decyduje on o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wybierając lekarza, pod opieką którego pacjent chce pozostać powinien on wypełnić druk deklaracji dostępny w każdej przychodni. Pacjent może wybrać dowolnego lekarza mającego umowę z NFZ.
Chory ma prawo do opieki lekarza POZ zarówno w godzinach pracy przychodni, jak i w nocy oraz dni wolne. Jeśli Pacjent jest obłożnie chory w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi można zgłosić telefonicznie potrzebę wizyty domowej. Podczas wizyty lekarz zbada chorego, skontroluje jego stan, doradzi sposoby leczenia i pielęgnacji, wystawi recepty na leki.
W razie złego samopoczucia po godzinach pracy przychodni – wieczorem, nocą lub w dni wolne od pracy, gdy będzie potrzebna pilnie wizyta lekarza pierwszego kontaktu pomoc można uzyskać w ramach tzw. opieki całodobowej. W Małopolsce nocną i świąteczną pomoc medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zabezpieczają 53 ambulatoria. Nie istnieje rejonizacja, chory może udać się dowolnej placówki w województwie jeśli jednak potrzebuje wizyty domowej powinien poprosić o nią ambulatorium realizującą pomoc w jego rejonie.  
Wykaz wszystkich poradni podstawowej opieki zdrowotnej posiadających kontrakt z MOW NFZ – dostępny naStronie dla Pacjentów

domowa Pielęgniarska opieka długoterminowa
Jeśli Pacjent jest obłożnie chory, nie wymaga pobytu w szpitalu, ale potrzebuje systematycznej opieki pielęgniarskiej może zostać zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.
W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże Pacjentowi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa. Lekarz wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy; pielęgniarka wypełnia druk kwalifikacji opisując stopień samodzielności chorej osoby (m.in. w zakresie poruszania się, czynności higienicznych itp). Z tymi dokumentami należy zgłosić się do pielęgniarki opieki długoterminowej.
W przypadku spełnienia kryteriów i objęcia opieką pielęgniarską choremu przysługują wizyty pielęgniarskie co najmniej 4 razy w tygodniu. W razie potrzeby pielęgniarka dostępna jest również w niedzielę, święta i dni wolne od pracy. Chory może liczyć na pomoc w zakresie zmiany  opatrunków, dbałości o sprzęt np.: stomijny czy cewnik, aplikowaniu leków i zastrzyków oraz innych czynnościach pielęgnacyjno-medycznych. Opiekun natomiast, uzyska od pielęgniarki istotne wskazówki jak pielęgnować chorego na co dzień.
Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu odbywa się co  miesiąc.

DIAGNOSTYKA I ŚWIADCZENIA W poradniach specjalistycznych
Diagnozowanie i leczenie pacjentów z SM konsultacji w poradniach specjalistycznych. Najczęściej pacjenci korzystają z pomocy poradni: neurologicznej, okulistycznej, logopedycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, psychologicznej, zdrowia psychicznego. Do większości poradni specjalistycznych potrzebne jest skierowanie od lekarza. Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) bądź lekarz specjalista z poradni lub szpitala, który ma kontrakt z NFZ. Bez skierowania można skorzystać ze świadczeń okulisty i psychiatry. Każda poradnia specjalistyczna może również – w razie koniecznosci- udzielić pomocy specjalisty w ramach wizyty domowej.
W razie potrzeby lekarz specjalista wystawi skierowanie na badania, które pozwolą na monitorowanie przebiegu choroby i będą pomocne w leczeniu – wśród nich m.in. na tomografię (TK) i badanie rezonansem (MR). Po otrzymaniu skierowania Pacjenci mogą skorzystać z dowolnie wybranej przez siebie pracowni badań TK lub MR. Małopolski Oddział NFZ podpisał umowy na realizację tych świadczeń z 18 pracowniami rezonansu magnetycznego i 34 pracowniami tomografii komputerowej.
Wykaz wszystkich poradni specjalistycznych posiadających kontrakt z MOW NFZ – dostępny  naStronie dla Pacjentów

W szpitalu
Rozwój choroby wiąże się niejednokrotnie z koniecznością hospitalizacji. Skierowanie do szpitala może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista -  jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Podczas hospitalizacji szpital powinien zapewnić pacjentowi bezpłatne badania, zabiegi, operacje, leki i materiały medyczne potrzebne w procesie leczenia.  Pacjentowi przysługuje również transport międzyszpitalny niezbędny dla zachowania ciągłości leczenia w innym szpitalu oraz transport sanitarny po wypisaniu do miejsca zamieszkania, jeżeli ze wskazań medycznych wynika taka konieczność.
Wykaz placówek posiadających kontrakt z MOW NFZ na świadczenia szpitalne – dostępny  naStronie dla Pacjentów

Leczenie immunomodulujące
Dla pacjentów ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym dostępny jest terapeutyczny program zdrowotny z zastosowaniem substancji o nazwie: interferon beta-1b, interferon beta-1a oraz glatiramer. Mają one wpływać na zmniejszanie częstości rzutów choroby i ograniczanie występowania ciężkich rzutów choroby oraz opóźnianie postępu choroby.
Do programu kwalifikuje pacjenta lekarz specjalista w dziedzinie neurologii (z poradni specjalistycznej bądź oddziału szpitalnego). Możliwość zakwalifikowania do programu wyznaczają kryteria stworzone przez specjalistów.
Program jest dedykowany pacjentom, którzy spełniają następujące warunki:
a)       Dla Interferonu beta
*     wiek powyżej 16 roku życia,
*     rozpoznanie klinicznie SM zostało poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną
-przynajmniej 2 rzuty w ciągu 2 ostatnich lat,
 
*     rozpoznanie postaci rzutowej SM oparte jest na kryteriach diagnostycznych McDonald, włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym,
*     co najmniej 21 punktów wg punktowego systemu kwalifikacji, który określa:
*    wiek chorego/chorej
16 - 40 lat - 6 pkt.
40 - 60 lat - 3 pkt.
powyżej 60 lat - 1 pkt.
*    czas trwania choroby
0 - 3 lat - 6 pkt
3 - 6 lat - 3 pkt.
6 - 10 lat - 2 pkt.
powyżej 10 lat - 1 pkt
*    postać choroby: rzutowa bez objawów ubytkowych - 5 pkt
*    liczba rzutów choroby w ostatnim roku
3 - 5/ rok - 5 pkt.
1 - 2 /rok - 4 pkt.
6 - 7 / rok - 2 pkt.
rzadziej niż 1 x w roku - 1 pkt.
częściej niż 7/ rok - 0 pkt.
*   stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia)- objawy nieznacznie upośledzające układu ruchu (chory samodzielnie chodzący )
EDSS 0 – 2 - 6 pkt
EDSS 2,5 – 4 - 3 pkt
EDSS 4,5 – 5 - 2 pkt
EDSS >5 - 1 pkt
*   pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki środowiskowej obejmującej opieką pacjenta
 
b) dla Glatirameru
 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • rozpoznanie klinicznie stwardnienia rozsianego – poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną -przynajmniej 2 rzuty w okresie 2 ostatnich lat;
 • rozpoznanie postaci rzutowej SM – oparte na kryteriach diagnostycznych McDonald (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym,
 • uzyskanie co najmniej 21 punktów według punktowego systemu kwalifikacji,
 • pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki środowiskowej obejmującej opieką świadczeniobiorcę,
 • przeciwwskazania do stosowania interferonów beta
 
Leczenie octanem glatirameru można rozpocząć w przypadku wystąpienia pierwotnych przeciwwskazań dla stosowania interferonów beta oraz niepowodzenia lub nietolerancji interferonów beta.
W Małopolsce program realizowany jest w następujących placówkach:
 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1   31-826 Kraków, tel. 12 646 80 00
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Botaniczna 3, 31-503 Kraków, tel. 12 424 86 60
 • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, tel. 12 644 01 44
 • ZOZ Sucha Beskidzka, Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, tel. 33 872 31 00
 • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza, ul. Lwowska 178a, 33 - 100 Tarnów, tel.  14 631 50 00
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, tel. 012 630 83 24
 • SPZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 88 77
 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16, tel.32 624 77 77
 • Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, tel. 012-68-76-200
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul.Prądnicka 35-37, tel.  012416-22-66
REHABILITACJA LECZNICZA
Rehabilitacja lecznicza ma na celu zapobieżenie, usunięcie, ograniczenie lub złagodzenie skutków niepełnosprawności.
W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjent może skorzystać z:
•         rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej,
•         rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziałach dziennych
•         rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej na oddziałach stacjonarnych.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych  
Rehabilitacja realizowana w warunkach ambulatoryjnych obejmuje specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta.
Każda poradnia udzielająca świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych ma obowiązek udzielania świadczeń w warunkach domowych.
Do poradni rehabilitacyjnej pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza obejmuje:
• poradę rehabilitacyjną lekarską, tj.:
- badanie lekarskie,
- badanie czynnościowe narządu ruchu,
- zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawniania leczniczego),
- końcową ocenę procesu usprawniania,
- wypisanie skierowań na konsultacje i badania dodatkowe
- wystawianie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
• poradę fizjoterapeutyczną specjalisty fizjoterapii, tj.:
-     badanie czynnościowe narządu ruchu,
-   zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego – ustalenie (na podstawie przeprowadzonych badań czynnościowych narządu ruchu) szczegółowego programu usprawniania leczniczego zgodnego ze stanem zdrowotnym pacjenta,
-     końcową ocenę procesu usprawniania.        
• zabiegi fizjoterapeutyczne
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Lekarz wystawiając skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wskazuje przyczynę kierowania na rehabilitację oraz określa rodzaj zlecanych zabiegów, ich liczbę i okolicę ciała.
Pacjenci skierowani na zabiegi fizjoterapeutyczne mogą skorzystać maksymalnie z 5 zabiegów dziennie oraz 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/ zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 
Rehabilitacja w warunkach domowych
Obejmuje swoim zakresem porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, który ze względu na dysfunkcję narządu ruchu nie może sam dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który określa indywidualnie do potrzeb każdego świadczeniobiorcy częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej.
Czas rehabilitacji wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym z możliwością przedłużenia po uzyskaniu zgody dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach dziennego ośrodka rehabilitacji
Typ świadczeń dedykowany pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. W ramach osobodnia wykonywane są: kompleksowa fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące: porady lekarskie, świadczenia z psychologii, logopedii, terapii zajęciowej, indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia, zajęcia grupowe.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych średnio po pięć zabiegów dziennie i obejmuje indywidualnie dobrany program usprawniania.
Czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Obowiązujące przepisy, nie wprowadzają ograniczenia co do liczby pobytów/ turnusów w trakcie roku oraz częstotliwości ich powtarzania. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego; chirurgicznego; neurochirurgicznego; reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej; ginekologicznego; a także lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (szpitalnych)
Zakres rehabilitacji obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach narządu ruchu, po przebytych zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych i innych.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiane jest przez lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, chorób wewnętrznych.
W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.
Do skierowania na rehabilitację dołącza się aktualną dokumentację medyczną lub kopię potwierdzającą rozpoznanie.
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni. Pacjenci usprawniani są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych (średnio 5 zabiegów dziennie).  W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ), istnieje możliwość wydłużenia rehabilitacji pacjenta w oddziale szpitalnym.  Z wnioskiem o przedłużenie rehabilitacji występuje lekarz oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Rehabilitacja neurologiczna
Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi, wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń:
•      rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi
•      rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi
•      rehabilitacja neurologiczna przewlekła

W przypadku rehabilitacji neurologicznej – Stwardnienie Rozsiane (G.35), nie stanowi rozpoznania głównego, będącego podstawą do zakwalifikowania do tego typu rehabilitacji. Stanowi ono jedynie rozpoznanie współistniejące.

Zasady przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji stacjonarnej:
Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji neurologicznej jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy, a w przypadku rehabilitacji przewlekłej (dodatkowym warunkiem jest  wcześniejszy pobyt na rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach):
ZASADY PRZYJĘCIA:
na podstawie skierowania z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych
lub
na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI: do 16 tygodni
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI: do 9 tygodni
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI: do 16 tygodni
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
    
Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI: do 9 tygodni.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
ZASADY PRZYJĘCIA: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.
 
Rehabilitacja neurologiczna przewlekła
CZAS TRWANIA REHABILITACJI: do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
ZASADY PRZYJĘCIA: pacjenci po przebytej rehabilitacji neurologicznej w wyżej wymienionych grupach, którzy wymagający kontynuacji rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

Wykaz placówek rehabilitacyjnych posiadających kontrakt z MOW NFZ

 
LECZENIE UZDROWISKOWE
W ramach świadczeń dostępnych dla ubezpieczonych Pacjenci mogą również korzystać z leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie na tego typu leczenie wystawia lekarz działający w ramach ubezpieczenia. Skierowanie na świadczenia uzdrowiskowe są weryfikowane przez specjalistów w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, którzy kwalifikują pacjenta do określonego typu leczenia oraz wskazują miejsce leczenia. W ramach ubezpieczenia dostępne jest leczenie w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, a także zabiegi w formie ambulatoryjnej.
Chorzy na SM ubiegający się leczenie uzdrowiskowe są kierowani na jedną z form świadczeń: uzdrowiskowe leczenie szpitalne (pobyt trwający 21 dni) lub uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym (pobyt 28 dni). Dla pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym szczególnie rekomendowane są placówki w Busku Zdroju, Iwoniczu, Ustroniu, Ciechocinku.
Termin oczekiwania na rozpoczęcie leczenia wynosi w Małopolsce do 12 miesięcy. W znacznie krótszym czasie chory może jednak skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w formie ambulatoryjnej. W tej formie leczenia – Funduszu finansuje cykl zabiegów (nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie, możliwość realizacji przez 6 do 18 dni), a ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie koszty zakwaterowania i wyżywienia w uzdrowisku oraz ustala termin rozpoczęcia leczenia. Małopolski Oddział NFZ potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w formie ambulatoryjnej w terminie do dwóch tygodni.
 
Wykaz placówek uzdrowiskowych posiadających kontrakt z MOW NFZ – dostępny  naStronie dla Pacjentów
 
Opieka psychologiczna i psychiatryczna
Chorzy potrzebujący wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego mogą skorzystać z następujących świadczeń:
Pomoc psychiatryczna w warunkach ambulatoryjnych - pacjenci mogą skorzystać z opieki specjalisty  w poradni zdrowia psychicznego (bez skierowania do lekarza psychiatry); poradni leczenia nerwic; poradni psychologicznej (po uzyskaniu skierowania od lekarza POZ lub specjalisty) oraz leczenia środowiskowego (domowego).  W ramach świadczeń ambulatoryjnych pacjent powinien mieć zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
Terapia psychiatryczna na oddziałach dziennych - realizowanaw oddziale dziennym psychiatrycznym;w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym;w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych. Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie ważnego skierowania do szpitala. Skierowanie wystawia lekarz psychiatra. Leczenie prowadzone jest od poniedziałku do piątku i trwa nie krócej niż 5 godzin dziennie.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego pacjent powinien mieć zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
Terapia psychiatryczna w warunkach szpitalnych
W razie potrzeby chory zostanie objęty leczeniem psychiatrycznym w warunkach szpitalnych, gdzie może zostać skierowany przez lekarza z poradni psychiatrycznej. W ramach ubezpieczenia leczenie realizowane jest na oddziałach: psychiatrycznym dla dorosłych, psychiatrycznym dla przewlekle chorych, rehabilitacji psychiatrycznej, zaburzeń nerwicowych oraz zakładach/oddziałach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych. Szpital zapewnia pacjentowi bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia dotyczące profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
Wykaz wszystkich placówek psychiatrii posiadających kontrakt z MOW NFZ – dostępny  naStronie dla Pacjentów

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjent może skorzystać również z opieki długoterminowej
w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy lub pielegnacyjno-opiekuńczy
Zadaniem ZPO/ZOL jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, a dla których nie jest możliwym objecie opieką w domu.
Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent
z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej. W ZOLu pacjent ma zapewnione świadczenia lekarskie i pielęgniarskie, rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, świadczenia psychologa; terapię zajęciową; leczenie farmakologiczne; badania diagnostyczne, zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
Wykaz placówek opieki długoterminowej posiadających kontrakt z MOW NFZ – dostępny  naStronie dla Pacjentów
 
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Pacjentowi refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są refundowane w różnej wysokości, jednorazowo na określony czas. Wysokość refundacji oraz okres użytkowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.
W przypadku, gdy lekarz zdiagnozuje konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka wystawia na nazwisko pacjenta stosowne zlecenie – na przedmiot refundowany raz na określony czas lub na zaopatrzenie comiesięczne (np.pieluchomajtki, czy cewniki) – w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego zlecenie wystawiane jest co miesiąc. Zaopatrzenie comiesięczne realizowane jest na bieżąco i nie dotyczą go ewentualne kolejki.
Otrzymane zlecenie lekarskie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ – w jednym z 23 punktów ewidencyjnych. W przypadku zaopatrzenia comiesiecznego zlecenie ważne jest przez 12 miesięcy (aktualizowane jedynie przez lekarza). Mając potwierdzone do refundacji zlecenie Pacjent (lub upoważniona osoba) zgłasza się do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.
NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie nie przekraczającej limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród każdego rodzaju przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego oferowanego pacjentom. Wyjątek stanowią te wyroby medyczne, które wykonywane są na indywidualne zamówienie.
Wykaz punktów sprzedaży przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – dostępny  naStronie dla PacjentówDodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać :

CENTRUM INFORMACYJNE POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
(informacje o stwardnieniu rozsianym, jego objawach, leczeniu, rehabilitacji; - porady lub wsparcia specjalisty: psychologa, prawnika, doradcy zawodowego)
Plac Konstytucji 3/94 , 00-647 Warszawa
tel.: (22) 745 11 25 – 27, fax: (22) 622 94 78  
e-mail: cism@ptsr.org.pl
Infolinia o SM 0 801 313 333
www.ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
ul. Kordiana 56/48 , 30-653 Kraków
e-mail: krakow@ptsr.org.pl

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
(informacje o świadczeniach finansowanych w ramach ubezpieczenia, wykazy placówek realizujących świadczenia)

ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
Infolinia                                      
(12) 194 88                                 
www.nfz-krakow.pl

WYDZIAŁ SPRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ul. Batorego 24, Kraków
Informacja telefoniczna:
tel. (12) 29 88 386

Dział Skarg i Wniosków
ul. Batorego 24, Kraków
tel. (12) 29 88 303

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt