Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


swiadczenia_medyczne
- Pomoc w stanach nagłych
- Podstawowa opieka zdrowotna
- U lekarza specjalisty
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Rehabilitacja lecznicza
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Opieka długoterminowa
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Leki
- Import docelowy
Strona Główna / Świadczenia medyczne
Psychiatria i leczenie uzależnień

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 
Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są w warunkach:
1) stacjonarnych:
     a) na oddziałach psychiatrycznych;
     b) na oddziałach leczenia uzależnień;
2) oddziału/ ośrodka dziennego:
    a) psychiatrycznego;
    b) leczenia uzależnień;
3) ambulatoryjnych:
    a) w poradni psychiatrycznej i zespołach leczenia środowiskowego
    b) w poradni leczenia uzależnień.
 
Leczenie stacjonarne
 
Leczenie w  oddziałach psychiatrycznych – realizowane jest w następujących zakresach świadczeń:
 • w oddziale psychiatrycznym dla dorosłych;
 • w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży;
 • w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie;
 • w oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych;
 • w oddziale psychogeriatrycznym;
 • w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej;
 • w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych;
 • w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży;
 • w oddziale psychiatrii sądowej;
 • w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu;
 • w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;
 • w zakładzie/ oddziale opiekuńczo – leczniczym psychiatrycznym,
 • w zakładzie/ oddziale opiekuńczo – leczniczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży,
 • w zakładzie/ oddziale pielęgnacyjno – opiekuńczym psychiatrycznym;
 • w zakładzie/ oddziale pielęgnacyjno – opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży;
 • w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • w opiece domowej/rodzinnej
Leczenie uzależnień – realizowane jest w następujących zakresach świadczeń:
 
 • w oddziale/ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji);
 • w oddziale/ ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji);
 • w oddziale/ ośrodku leczenia uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu;
 • w oddziale/ ośrodku terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych;
 • w oddziale/ ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza);
 • w oddziale/ ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych;
Świadczenia w oddziale/ ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) realizowane są:
 • w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dorosłych;
 • w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich;
 • w hostelu dla uzależnionych od alkoholu;
 • w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol;
 • w izbie przyjęć
 
Leczenie w oddziałach/ ośrodkach dziennych:
 
Leczenie w oddziałach psychiatrycznych  – realizowane jest w następujących zakresach świadczeń:
 • w oddziale dziennym psychiatrycznym dla dorosłych;
 • w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dorosłych;
 • w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży;
 • w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym;
 • w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych;
 
Leczenie uzależnień - realizowane jest w następujących zakresach świadczeń: 
 • w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu;
 • w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • w ośrodku leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych;
 • w ramach programu leczenia substytucyjnego
Leczenie ambulatoryjne
 
Leczenie psychiatryczne - realizowane jest w następujących  zakresach świadczeń:
 • w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych;
 • w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży;
 • w poradni leczenia nerwic;
 • w poradni seksuologii i patologii współżycia;
 • w poradni psychologicznej;
 • w poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • w ramach leczenia środowiskowego (domowego);
 
Leczenia uzależnień - realizowane jest w następujących  zakresach świadczeń:
 • w poradni antynikotynowej;
 • w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu;
 • w poradni terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży;
 • w poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol;
 • w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem.
 
Leczenie stacjonarne – zasady objęcia opieką

Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi wskazania do przyjęcia. Skierowanie osoby do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania.
W nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.
Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu innych osób. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta bez zgody osoba chora psychicznie:
 • której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego,
 • bądź, która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
  a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.
Leczenie w oddziałach/ośrodkach stacjonarnych: 
 
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych placówka zobowiązana jest zapewnić pacjentowi bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia dotyczące profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. Fundusz nie finansuje odrębnie świadczeń opieki ambulatoryjnej udzielonych w trakcie leczenia szpitalnego psychiatrycznego i uzależnień, w opiece całodobowej, w tym podczas pobytu pacjenta na przepustce.
W całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień możliwe jest udzielanie zgody na przepustkę pacjenta na okres do trzech dni, a w uzasadnionych przypadkach, w związku z wydarzeniami losowymi -
do siedmiu dni, co musi być udokumentowane w dokumentacji medycznej.
 
Leczenie w oddziałach/ ośrodkach dziennych - zasady objęcia opieką
 
Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie ważnego skierowania. Leczenie w powyższych oddziałach odbywa się w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w tym w szczególności świadczenia indywidualne : sesje psychoterapii, porady kolejne.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego, pacjent powinien mieć zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne
 i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
 
Leczenie ambulatoryjne - zasady objęcia opieką

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
By skorzystać z pomocy specjalisty – psychiatry nie jest konieczne skierowanie. 
Skierowanie nie jest wymagane również w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających
i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, a także dla osób zakażonych wirusem HIV.
 
Świadczeniodawca jest zobowiązany, w ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki oraz wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. 
 
ostatnia aktualizacja: kwiecień 2011r.
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt