Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


swiadczenia_medyczne
- Pomoc w stanach nagłych
- Podstawowa opieka zdrowotna
- U lekarza specjalisty
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Rehabilitacja lecznicza
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Opieka długoterminowa
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Leki
- Import docelowy
Strona Główna / Świadczenia medyczne
Lecznictwo uzdrowiskowe

Lecznictwo uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.  

W jaki sposób można korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Z sanatorium mogą Państwo skorzystać w ramach pobytów tzw. "komercyjnych" (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS).

Z jakich form leczenia uzdrowiskowego możecie Państwo skorzystać w ramach ubezpieczenia?

Ubezpieczeni kierowani są na leczenie uzdrowiskowe w ramach:
 • szpitala uzdrowiskowego dla dorosłych – 21 dni
 • sanatoria uzdrowiskowe dla dorosłych – 21 dni
 • szpitale uzdrowiskowe dla dzieci - 27 dni
 • sanatoria dla dzieci od 3 do 6 lat z opiekunem - 21 dni
 • sanatoria dla dzieci – 21 dni
 • rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni
 • rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni
Możliwe jest również leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci - od 6 do 18 dni.

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Skierowanie wystawia Państwu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania oraz w przypadku dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego nie  częściej niż raz na 18 miesięcy. Lekarz podejmuje decyzję o zasadności wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Odpowiednie skierowania znajdują się na stronie internetowej www.nfz-krakow.pl strona dla pacjenta/przydatne druki i formularze.
 
Skierowanie przesyłane jest do Funduszu na adres Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (lub delegatur terenowych w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu).
 
Żądanie zapłaty za wypisanie skierowania jest bezprawne!
 
 
Kto określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego?
 
Rodzaj leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium, rehabilitacja (szpitalna, sanatoryjna)) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej po dokonaniu oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego. Taka ocena obejmuje: pozytywne lub negatywne zaopiniowanie wniosku do wyjazdu, określenie miejscowości uzdrowiskowej właściwej do leczenia schorzenia będącego podstawą wystawienia skierowania, rodzaj leczenia i jego tryb oraz czas trwania kuracji. Opinia nie musi pokrywać się z zaleceniami lekarza wystawiającego skierowanie, nie są one wiążące dla oddziału wojewódzkiego NFZ.
 
W jaki sposób otrzymują Państwo informację o wyniku kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego?

Oddział Funduszu wysyła do każdego Pacjenta, którego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe uzyskało aprobatę lekarza specjalisty do leczenia w warunkach uzdrowiskowych informację o jego rozpatrzeniu.
Pismo jest wysyłane w terminie  30 dni od daty wpływu skierowania do Oddziału  Funduszu i zawiera informację dotyczącą profilu leczenia, zakresu świadczeń i przypuszczalnego czasu oczekiwania na realizację leczenia.

Kiedy otrzymuję informację o terminie rozpoczęcia leczenia?

Skierowania z pozytywną kwalifikacją są potwierdzane przez NFZ wg kolejności ich składania. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki NFZ określa mi.in. odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Dokumentacja przesyłana jest następnie na adres ubezpieczonego - nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Skierowanie, którego NFZ nie potwierdzi z powodu braków merytorycznych lub formalnych jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił - z równoczesną informacją dla ubezpieczonego o przyczynie odmowy.
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku!
 
Jakie świadczenia przysługują Państwu podczas pobytu w uzdrowisku?
 • opieka medyczna całodobowa (lekarska i pielęgniarska)
 • zabiegi przyrodolecznicze w liczbie co najmniej 3 dziennie (w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym) w tym jeden zabieg dziennie z wykorzystaniem naturalnego surowca leczniczego (borowina, wody mineralne, gazy lecznicze) i dwa dodatkowe zabiegi: fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, oraz co najmniej 4 zabiegi dzienne w przypadku rehabilitacja w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym
 • zabezpieczenie w leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia (leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą)
 • dieta odpowiednia do stanu zdrowia
 • edukacja zdrowotna
Czy leczenie uzdrowiskowe jest bezpłatne?

Nie w każdym przypadku. Jeśli otrzymacie Państwo skierowanie do szpitala uzdrowiskowego NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Bezpłatne jest również leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci. W przypadku dziecka skierowanego na leczenie sanatoryjne pod opieką osoby dorosłej – opiekun pokrywa pełny koszt swojego pobytu zgodnie z cennikiem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, do którego dziecko zostało skierowane na leczenie. Natomiast osoby dorosłe skierowane na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2013 roku, poz. 931). Opłaty pobierane są bezpośrednio w sanatoriach - w zależności od standardu pokoju, którymi dysponują poszczególne sanatoria - przed rozpoczęciem pobytu. Pacjent dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.  Także transport – bez względu na formę leczenia – odbywa się na koszt Pacjenta.


Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu. Pierwszy dzień rozpoczyna się o godzinie 14:00, a ostatni dzień kończy się o godzinie 12:00.

Czy skierowanie może utracić ważność?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. W przypadku gdy czas oczekiwania na świadczenie jest dłuższy niż 18 miesięcy, Oddział Funduszu odsyła skierowanie do lekarza kierującego celem przeprowadzenia jego aktualizacji (weryfikacji). Powyższe nie wymaga wystawiania nowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe i nie wiąże się ze zmianą kolejki oczekujących.

 
Co ubezpieczony powinien wiedzieć, gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawi dla niego skierowanie?
 
 • Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
 • Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością przysługuje świadczeniobiorcy posiadającemu tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" , który przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Prawo to przysługuje również inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom, weteranom poszkodowanym. Uprawnienie powyższe wynika z art. 47c, art. 24b i art. 24c ustawy.
 • Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe będące podmiotami leczniczymi funkcjonują i udzielają świadczeń przez cały rok, stąd też nie jest możliwe ani dopuszczalne, wymaganie od Oddziału Funduszu kierowania świadczeniobiorców na leczenie wyłącznie w okresie letnim.
 • Oddział Funduszu nie jest zobowiązany do wysyłania małżonków (innych osób chcących wspólnie realizować świadczenie) w jednym terminie i do jednego uzdrowiska. Oddział Funduszu nie gwarantuje wspólnych wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe żadnych osób chcących wspólnie realizować świadczenie.
 • NFZ nie posiada kompetencji do dokonywania rezerwacji pokoi w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
 • W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako weryfikacja skierowania z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania.
 
Udogodnienie NFZ dla kuracjuszy

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił Pacjentom, którzy zostali skierowani na leczenie uzdrowiskowe  Przeglądarkę Skierowań na Leczenie Uzdrowiskowe. Przeglądarka została przygotowana w celu ułatwienia dostępu Pacjentów do informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez Oddział Wojewódzki NFZ.

 Przeglądarka skierowań znajduje się pod adresem:

https://skierowania.nfz.gov.pl/


ostatnia aktualizacja: luty 2015 r.
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt