Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


swiadczenia_medyczne
- Pomoc w stanach nagłych
- Podstawowa opieka zdrowotna
- U lekarza specjalisty
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Rehabilitacja lecznicza
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Opieka długoterminowa
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Leki
- Import docelowy
Strona Główna / Świadczenia medyczne
Opieka długoterminowa

 

Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa
 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjentowi przysługuje następujący zakres świadczeń w opiece długoterminowej:
  • Opieka długoterminowa w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • Opieka paliatywna i hospicyjna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
  • Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
Opieka długoterminowa w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Pacjenci przyjmowani do zakładów wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Wniosek do zakładu opieki długoterminowej wystawia lekarza rodzinny lub lekarz z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych.
Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie mogą być przyjmowani pacjenci w terminalnej fazie choroby i pacjenci z chorobą psychiczną.
Czas pobytu pacjenta w zol jest uzależniony od jego stanu zdrowia, jeśli ocena stanu przekroczy 40 punktów w skali barthel to Fundusz nie finansuje dalszego pobytu.
Zasady finansowania: Fundusz finansuje świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).
Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne ( Nie mogą więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna).

Opieka paliatywna
Opiekę paliatywną prowadzą:
 - Poradnia medycyny paliatywnej
 - hospicja stacjonarne/ oddział medycyny paliatywnej
 - hospicja domowe.
Opieka paliatywna jest całościową, wszechstronną opieką nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.
Opieka paliatywna obejmuje swym zakresem przede wszystkim:
- zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych,
- pielęgnację,
- łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych,
 
 
Poradnia medycyny paliatywnej przeznaczona jest dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie przyczynowe, potrzebują leczenia p/bólowego i wsparcia lub odmawiają opieki realizowanej przez hospicjum domowe. Porada obejmuje: badania podmiotowe, badanie przedmiotowe, ordynację leków (w tym leków p/bólowych), zapewnienie badań z katalogu lekarza poz., zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych, zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych, kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej, wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta. W ramach poradni udzielane są porady/wizyty domowe nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Chorzy , którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania powinni być przekazani do hospicjum domowego.

Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani (na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) przez:
- samych chorych,
- innych pracowników opieki zdrowotnej,
- rodzinę chorego,
- inne osoby.
Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez zakład opieki paliatywnej. W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.
Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową, obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Pielęgniarka opieki długoterminowej zapewnia dostępność od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 20.00 oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni ustawowo wolne. Wizyty powinny odbywać się minimum 4 razy w tygodniu.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia odbywa się co miesiąc przez pielęgniarkę. W przypadku gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel MOW NFZ nie finansuje dalszej opieki.
Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:
- Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub,
- Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
oraz
- kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej i konieczność wykonania przynajmniej jednego z wyżej wymienionych świadczeń pielęgniarskich.
 

 ostatnia aktualizacja: wrzesień 2013 r.

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt