Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


leczenie_w_ue
- Karta EKUZ
- Opłaty za świadczenia w UE
- Wyjeżdżam do...
- Planowe leczenie lub diagnostyka poza granicami kraju
- Zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach UE
- Druki do pobrania
- INFORMATION FOR FOREIGNERS
 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak otrzymać kartę EKUZ

 
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:
 • osobiście:
Małopolski Oddział NFZ
Kraków, ul. Batorego 24

Delegatury Oddziału

Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
 
Nowy Targ
ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81

Tarnów
Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05


W dniach od 20.10.2014r. do 24.10.2014r. w Punkcie Ewidencyjnym EW 19 w Chrzanowie nie będą wydawane karty EKUZ.

 • pocztą;
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ
Przygotowane Karty można odbierać osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy. Karty wydawane są w dniu złożenia wniosku (przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas ten ulega wydłużeniu ze względu na większa niż zazwyczaj ilość składanych  wniosków).
 
Udogodnienia poprawiające obsługę:
 
By usprawnić obsługę Ubezpieczonych w budynku przy ul. Batorego 24 wprowadzony został system numerkowy. Odwiedzający Oddział pobierają numerek i gdy pojawi się na wyświetlaczu zgłaszają się do odpowiedniego stanowiska obsługi.
Zgłaszający się w celu uzyskania EKUZ pobierają numerek z niebieskiego podajnika. Wydłużony został czas pracy stanowisk obsługujących ubezpieczonych.
Po Karty można więc zgłaszać się w poniedziałki od godz.8.00 do 18.00, w pozostałe dni od 8.00 do 16.00
EKUZ możemy odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej zaopatrzonej w upoważnienie opatrzone własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej, możemy również zaznaczyć na wniosku, iż prosimy o przesłanie Karty pocztą na podany adres. Jeśli zdecydujemy się na przesłanie wniosku i odbiór EKUZ za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej powinniśmy pamiętać, by przesłać wniosek minimum 14 dni roboczych przed terminem wyjazdu.
 
Niezbędne dokumenty
Wnioskodawca, dla którego MOW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:
 • w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ);
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (dotyczy osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo);
 • zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie kartę przebiegu ciąży, oraz dokument stwierdzający tożsamość; w przypadku kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki (dotyczy nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP);
 • dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia;

Upoważnienia
Wniosek składa osoba zainteresowana wskazana we wniosku jako osoba wyjeżdżająca, lub osoba, która została do tego upoważniona. Upoważnienie, nie jest wymagane w  przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.
Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.
Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Pismo zamiast wniosku dla pracodawców delegujących pracowników
Upoważniony pracodawca występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. Wykazy te powinny zawierać co najmniej:
 • imiona i nazwisko pracownika i członków rodziny,
 • numer PESEL pracownika i członków rodziny,
 • aktualny adres miejsca zamieszkania pracownika w Polsce,
 • państwo, do którego pracownik został oddelegowany,
 • okres oddelegowania.
 
 
Na jaki okres jest wydawana Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
 
Zgodnie z Decyzją nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r., państwa członkowskie samodzielnie ustalają okres na jaki wydana jest EKUZ, w szczególności biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień ubezpieczonego.
Na podstawie powyższej delegacji EKUZ w związku z pobytem turystycznym może zostać wydana na okres:
 • 5 lat dla emeryta;
 • 6 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)
 • 2 miesięcy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych;
Dodatkowo karta może być wydana:
 • na okres do 6 miesięcy dla:
 • dlakobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);
 • na okres do 90 dni dla:
 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • na okres do 42 dni od dnia porodu dla:
 • kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. Okres ważności EKUZ nie może przekraczać okresu przyznanego świadczenia.
Okres ważności EKUZ w związku z:
 • oddelegowaniem do pracy lub poszukiwaniem pracy w innym kraju ustalany jest indywidualnie na podstawie dokumentów A1 (E101) lub U3 (E303);
 • podjęciem nauki w innym państwie członkowskim ustalany jest na podstawie zaświadczenia  ze szkoły lub uczelni
Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 
 
Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o bieżącym odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, na podstawie którego można wydać EKUZ może być Zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2014r.

 

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt