Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


zobacz_rowniez
- VADEMECUM 2012
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Profilaktyka grypy
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
Strona Główna / Zobacz również
Lekarz pierwszego kontaktu - odpowiedzi
Jeśli po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na „Stronie dla Pacjenta” macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące świadczeń finansowanych w ramach ubezpieczenia, praw pacjenta lub funkcjonowania Małopolskiego Oddziału NFZ zachęcamy do kontaktu drogą mailową. Pytania prosimy kierować na adres: nfz@nfz-krakow.pl
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania kierowane do Oddziału:
Jestem osobą bezrobotną. Czy mogę korzystać z usług lekarza pierwszego kontaktu?
Ze świadczeń lekarza pierwszego kontaktu (POZ) mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone. Jeśli stracił Pan pracę i zgłosił się do urzędu pracy jest Pan objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i może Pan korzystać ze świadczeń.
 Osoby bez pracy, niezarejestrowane w urzędzie pracy, mogą podpisać dobrowolną umowę o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z NFZ i wówczas płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne samodzielnie.  Podpisanie takiej umowy może wiązać się  opłatą dodatkową, jej wysokość zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek. Opłacając co miesiąc składkę, osoba taka może korzystać ze wszystkich świadczeń.
Osoby bezrobotne, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą również korzystać ze świadczeń na podstawie decyzji wójta  (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania takiej osoby. Decyzja może zostać wydana na wniosek osoby nieubezpieczonej, z inicjatywy organu gminy (MOPS, MOPR), a w przypadku stanu nagłego - na wniosek placówki  udzielającej pomocy medycznej.
Decyzja ta jest ważna przez 90 dni od daty wydania lub od daty rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych, o ile w tym okresie osoba taka nie zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli jest konieczność przedłużenia decyzji niezbędne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie kolejnej.
 Aby w czasie choroby móc pójść do lekarza POZ, musi Pan złożyć odpowiednią deklarację.  Lekarza może Pan wybrać spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Deklaracje znajdzie Pan w każdej przychodni, gdzie przyjmują lekarze POZ lub na stronie Oddziału w zakładce Przydatne druki i formularze. Równocześnie może Pan dokonać – wypełniając stosowne deklaracje - wyboru pielęgniarki oraz położnej rodzinnej. Ma Pan do wyboru tylko jednego lekarza (podobnie pielęgniarkę), nie obowiązuje rejonizacja, jednak przy wyborze należy kierować się względami racjonalnymi. Wybór lekarza pierwszego kontaktu nie musi oznaczać, że zapisana będzie do niego cała rodzina.

Jakie badania może mieć wykonane pacjent w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej?
Badania hematologiczne:
- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
- płytki krwi
- retykulocyty
- odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
- poziom glikozylacji hemoglobiny(HbA1c)

Badania biochemiczne i mmunochemiczne w surowicy krwi:
- sód
- potas
- wapń całkowity
- żelazo
- stężenie transferryny
- mocznik
- kreatynina
- glukoza
- test obciążenia glukozą
- białko całkowite
- proteinogram
- albuminy
- kwas moczowy
- cholesterol całkowity
- cholesterol-HDL
- cholesterol-LDL
- triglicerydy (TG)
- bilirubina całkowita
- bilirubina bezpośrednia
- fosfataza alkaliczna (ALP)
- aminotransferaza asparaginianowa (AST)
- aminotransferaza alaninowa (ALT)
- gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
- amylaza
- kineza kreatynowa (CK)
- fosfotaza kwaśna całkowita (ACP)
- czynnik reumatoidalny (RF)
- miano antystreptolizyn O (ASO)
- hormon tyreotropowy (TSH)
- antygen HBs-AgHB
- VDRL

Badania moczu:
- ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
- ilościowe oznaczanie białka
- ilościowe oznaczanie glukozy
- ilościowe oznaczanie wapnia
- ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału:
- badania ogólne
- pasożyty
- krew utajona - metodą innumochemiczną

Badania układu krzepnięcia:
- wskaźnik protrombinowy (INR)
- czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
- fibrynogen

Badania mikrobiologiczne:
- posiew moczu z antybiogramem
- posiew wymazu z gardła
- ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella
- białka C-reaktywne (CRP)

Badania elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
Badania ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej
 
Zdjęcia radiologiczne:
- zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
- zdjęcie kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (cały kręgosłup)
- zdjęcie kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (odcinkowe)
- zdjęcie kostne - w przypadku kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
- zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej
- zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 
Mam zlecone zastrzyki przez okres 10 dni. Gdzie mogę je wykonać późnym wieczorem i w dni wolne od pracy?
 W dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz po godzinach pracy przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zastrzyki zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, możemy wykonać w ramach ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. 
W przypadku adnotacji lekarskiej na zleceniu "zastrzyki w domu pacjenta" - zabieg wykonany będzie w domu pacjenta, przez wyjazdową nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską. 

Pacjenci mają zabezpieczoną opiekę u konkretnych świadczeniodawców, zależnie od przynależności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, pacjent korzysta z usług przychodni, wskazanej przez lekarza rodzinnego. 

Informacja na ten temat powinna znajdować się w każdej przychodni, w miejscu widocznym nawet po zamknięciu placówki.

Mam 71 lat, poruszam się za pomocą kul łokciowych. Mój lekarz rodzinny skierował mnie do lekarza specjalisty na konsultację. Poprosiłam o przewiezienie mnie karetką, ale mój lekarz mi odmówił. Czy słusznie?
Pacjentowi przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w danym zakresie i z powrotem, gdy: 
- konieczne jest natychmiastowe leczenie w zakładzie opieki zdrowotnej (np. szpital, poradnia)
- potrzebne jest zachowania ciągłości leczenia.
Konieczne jest tu zlecenie wystawione przez lekarza, który ma umowę z NFZ.
Jeśli pacjent ma kłopoty z poruszaniem się (dysfunkcja narządu ruchu) i nie może podróżować środkami transportu publicznego, to również przysługuje mu bezpłatny transport sanitarny. W innych przypadkach, jeśli lekarz, który ma umowę z NFZ wystawi zlecenie na transport sanitarny, to pacjent będzie musiał za niego zapłacić częściowo lub w całości. Wszystko zależy od tego, jak lekarz określi stopień niepełnosprawności pacjenta (biorąc pod uwagę możliwość samodzielnego poruszania się), konieczność pomocy drugiej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego oraz ogólny stan zdrowia.

Chciałam zapisać się do lekarza POZ blisko mojego domu. Ten jednak odmówił. Czy miał do tego prawo?
Jedyna sytuacja, w której lekarz może odmówić przyjęcia Państwa na swoją listę to limit podopiecznych, którymi się opiekuje, gwarantujący optymalną dostępność do świadczeń zdrowotnych. Aktualnie wynosi on 2750 zadeklarowanych pacjentów. Lekarz nie ma prawa odmówić wpisania Państwa na listę ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy status społeczny.

Córka wyjechała na studia do Lublina, a jej lekarz rodzinny jest w Krakowie. Co trzeba zrobić, aby córka mogła korzystać z opieki lekarza, tam gdzie studiuje?
Państwa córka ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu kształcenia. Powinna złożyć w wybranej przez siebie przychodni w Lublinie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej na formularzu Funduszu, który zostanie jej udostępniony przez przychodnię. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego wybierze Państwa córka, będzie nie tylko ją leczył, wystawiał recepty na leki, ale także będzie mógł kierować ją na leczenie specjalistyczne i do szpitali.
 
Czy lekarz rodzinny może skierować mnie na badanie: tomograf komputerowy, itp.?
Tak, może skierować Państwa, pod warunkiem, że w/w badania są  niezbędne celem prowadzenia przez  niego leczenia. W innym przypadku kieruje Państwa do specjalisty i specjalista kieruje na w/w badania.
W obu przypadkach ani lekarz rodzinny ani, specjalista nie ponoszą kosztów. Badania typu rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa są finansowane bezpośrednio przez NFZ na podstawie umów z placówkami wykonującymi te badania.

Zostałam skierowana przez lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty, który wydał skierowanie do szpitala na zabieg i dołączył do niego wynik przeprowadzonego badania. Natomiast w szpitalu powiedziano mi, że muszę wykonać kilka innych badań we własnym zakresie zanim zostanę przyjęta na oddział. Kto powinien pokryć ich koszty?
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:
   1)   wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
   2)   istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.  
W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje. Wszystkie zalecone badania powinny być wówczas wykonane bezpłatnie. Badania niezbędne do wykonania zabiegu operacyjnego, w tym badania zawarte w wykazie badań lekarza podstawowej opieki medycznej, a nie związane z potwierdzeniem rozpoznania wstępnego, powinny być wykonane przez szpital, który przyjmuje pacjenta. Powyższe badania szpital jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie. Lekarz ze szpitala nie może odsyłać pacjenta ze szpitala do lekarza podstawowej opieki medycznej, lub lekarza specjalisty w celu wykonania dodatkowych badań.

Czy lekarz może odmówić wydania skierowania do specjalisty tłumacząc się tym, że ma limity na wydawanie takich skierowań?
Nie. O wydaniu skierowania do specjalisty decydują tylko względy medyczne. Nieprawdą jest twierdzenie, iż lekarz w takim przypadku ma limit wydawanych skierowań lub że musi płacić za wystawione skierowanie. NFZ płaci za udzielone świadczenia a nie za liczbę wystawionych skierowań.

Przenoszę się do innego miasta. Czy za zmianę lekarza pierwszego kontaktu będę musiała zapłacić?
W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z kolejnym wyborem lekarza i pielęgniarki. Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej przysługuje Państwu bezpłatnie nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany wnosicie Państwo opłatę w wysokości 80 zł. Nie dotyczy to przypadków: zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.
 
Mam skierowanie do endokrynologa wystawione w zeszłym roku przez lekarza pierwszego kontaktu. Czy jest ono aktualne?
Nie ma przepisów, które dokładnie precyzują termin ważności skierowań. Obowiązuje zasada, że skierowania tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia. Skierowanie na leczenie specjalistyczne w poradni obejmuje całość świadczeń związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia.
Jeżeli są Państwo pod stałą opieką poradni specjalistycznych nie musicie co roku przynosić skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pozostajecie pod opieką specjalisty do momentu wyleczenia. Aktualizacja skierowania nie jest wymagana. Nowy rok kalendarzowy w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia.
Warto jednak pamiętać, że skierowanie, wydane na ambulatoryjną rehabilitację traci ważność w przypadku, gdy nie zostało przez Państwa zarejestrowane w jednostce realizującej świadczenie rehabilitacyjne w terminie 30 dni od daty wystawienia. (Zarządzenie nr 60/2007/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 września 2007 r.)
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt