Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


zobacz_rowniez
- VADEMECUM 2012
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Profilaktyka grypy
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
Strona Główna / Zobacz również
Prawo do świadczeń - odpowiedzi
Jeśli po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na „Stronie dla Pacjenta” macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące świadczeń finansowanych w ramach ubezpieczenia, praw pacjenta lub funkcjonowania Małopolskiego Oddziału NFZ zachęcamy do kontaktu drogą mailową. Pytania prosimy kierować na adres: nfz@nfz-krakow.pl
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania kierowane do Oddziału:
Czy NFZ refunduje szczepienia przeciwko grypie?             
 
W Polsce nieodpłatnie wykonywane są szczepienia wpisane na listę obowiązkowych. Listę i kalendarz sczepień ogłasza Główny Inspektorat Sanitarny.  Szczepienie przeciw grypie nie jest obowiązkowe, znajduje się jednie na liście szczepień zalecanych. W związku z tym są one odpłatne, niezależnie od tego, czy pacjent szczepi się w placówce z podpisanym kontraktem z NFZ czy też nie. Fundusz nie podpisuje bowiem umów ze świadczeniodawcami na wykonywanie świadczeń, które są jedynie wskazywane, jako zalecane do wykonania. 
 
 
Byłam niedawno w przychodni i potrzebowałam zaświadczenia. Owszem, dostałam je, ale ku mojemu zdziwieniu musiałam za nie zapłacić. Czy rzeczywiście osoba ubezpieczona w NFZ musi płacić za takie dokumenty?
 
To czy zapłaci Pani za wydanie zaświadczenia zależy od tego, w jakim celu Pan potrzebuje zaświadczenia. Zaświadczenia i orzeczenia wydawane bezpłatnie przez lekarza to te, które:
  • związane są z dalszym leczeniem lub rehabilitacją
  • orzekające o niezdolności do pracy i pozwalające na kontynuowanie nauki
  • związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku
  • wydawane dla celów pomocy społecznej
  • wydawane dla orzecznictwa o niepełnosprawności
  • oraz do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 
bowiem w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 210 poz. 1027), świadczeniobiorcy nie przysługują:
orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
Warto wiedzieć, że koszty badania, wydania orzeczenia, lub zaświadczenia na zlecenie prokuratury, lub sądu pokrywane są z budżetu państwa, choć przepisy nie wyłączają możliwości obciążenia tymi kosztami strony postępowania.
Koszty badania, wydania orzeczenia, lub zaświadczenia związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności oraz ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych finansowane są przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie, lub zaświadczenie.

Lekarz w klinice onkologicznej przy ul. Garncarskiej odmówił mi leczenia (chemii). Dła mi ankietę, a gdy przeczytał, co napisałam, że nie czuję się najlepiej, wstrzymał leczenie. Co mam robić?
Przede wszystkim powinna zażądać pani na piśmie od lekarza wyjaśnienia powodów odmowy leczenia. Z takim zaświadczeniem udać się do rzecznika izby lekarskiej, on zdecyduje, czy lekarz miał rację i co dalej trzeba robić.


Mam obie nogi w gipsie, jestem po wypadku, czy przysługuje mi transport medyczny, za który nie musiałbym płacić?
Tak, osoby z dysfunkcją ruchową, czyli takie, które nie mogą się poruszać, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do najbliższego ośrodka opieki zdrowotnej i z powrotem. Skierowanie na taki transport wypisuje lekarz pierwszego kontaktu (czyli rodzinny) lub lekarz prowadzący. Chorzy z dysfunkcją ruchową mogą także skorzystać z transportu dalekiego, czyli przewiezienia do specjalistycznej poradni, odległej powyżej 120 km w obie strony.


Mój lekarz rodzinny polecił mi wykonanie badania TSH tarczycy. Powiedział jednak, że będę musiała zrobić badanie prywatnie. Jestem osobą ubezpieczoną, mój pracodawca odprowadza za mnie składki zdrowotne, więc czy mogę wykonać to badanie w ramach ubezpieczenia?
 
Lekarz rodzinny może zlecić takie badanie. Jeżeli wynik tego badania jest mu niezbędny do prowadzenia dalszej opieki nad panią, powinien wypisać skierowanie i wskazać laboratorium diagnostyczne, w którym pacjent może bezpłatnie wykonać TSH tarczycy.

Czy umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogę podpisać w innym oddziale NFZ niż wynika z mojego miejsca zameldowania stałego?
Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możecie Państwo zawrzeć w Oddziale NFZ właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.

W jakim zakresie jestem ubezpieczona wylatując na wakacje do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej? Czy moje ubezpieczenie w jakimkolwiek stopniu obowiązuje na terenie USA?
Co do świadczeń zdrowotnych w USA, to ubezpieczenie w NFZ w żaden sposób nie jest honorowane na terenie Stanów Zjednoczonych. Zatem, aby miała Pani zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych na terenie Stanów Zjednoczonych powinna Pani wykupić prywatne ubezpieczenie.

Jeśli będę ubezpieczona dobrowolnie, jakim dokumentem powinnam się okazać idąc do lekarza? Wiadomo, że jeśli ktoś pracuje, dostaje odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy, ja natomiast nie będę miała od kogo uzyskać potrzebnego dokumentu.
Państwo, jako osoby ubezpieczające się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, po podpisaniu umowy sami zgłaszacie się do ubezpieczenia zdrowotnego na odpowiednich drukach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sami również opłacacie Państwo co miesiąc składkę z tego tytułu. Udając się do lekarza, powinni Państwo okazać umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ostatni dowód wpłaty składki.

Czy w czasie pobytu na wakacjach jedyną pomocą medyczną jest pogotowie lub izba przyjęć? Czy, kiedy zachoruję, mogę pójść do „normalnego” lekarza?
Podczas urlopu macie Państwo prawo do skorzystania ze wszystkich niezbędnych w danej sytuacji świadczeń medycznych bez względu, gdzie w Polsce przebywacie. Nie macie Państwo obowiązku korzystania wyłącznie z pomocy medycyny ratunkowej.
Wyjeżdżając muszą Państwo jednak pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia, np. legitymację ubezpieczeniową, legitymację ubezpieczeniową dla członka rodziny (dziecka lub niepracującego współmałżonka), ostatni odcinek renty lub emerytury, druk ZUS RMUA.
W miejscu Państwa urlopu należy znaleźć lekarza lub przychodnię, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ tylko ona może udzielić pomocy w ramach ubezpieczenia.
W bardzo wyjątkowych sytuacjach – zagrożenia życia mogą Państwo skorzystać z pomocy lekarza lub szpitala, który nie ma podpisanej umowy z NFZ. Jednak, aby Fundusz zwrócił wyłożone za leczenie pieniądze, trzeba będzie udowodnić, że w momencie zdarzenia nie było lekarza, który miałby podpisana umowę z NFZ, a pomoc medyczna była potrzebna natychmiast.

Chcę wysłać dzieci na kolonię. Jaką mam pewność, że w razie choroby zostanie mu udzielona pomoc.
Na obozach i koloniach opiekę medyczną Państwa dziecku zobowiązany jest zagwarantować organizator imprezy. Gdy tak się nie stanie, zawsze można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto to sprawdzić przed wyjazdem na kolonię.
Jeżeli organizator o to nie poprosił, powinni Państwo mu przekazać numery PESEL dziecka, który jest niezbędny przy pierwszorazowej wizycie dziecka u lekarza. Warto też zrobić kopię dowodu ubezpieczenia dziecka.
Dziecko należy zaopatrzyć w leki, które zażywa w związku z jakąś chorobą przewlekłą i poinformować opiekunów na piśmie, na jakie leki lub na co dziecko jest uczulone.

W jaki sposób ubiegać się o promesę pokrycia kosztów zabiegu laserowej korekcji wady wzroku? Czy istnieje formularz do wypełnienia, czy trzeba napisać pismo odręcznie? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Świadczenie określone jako „chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku” nie podlega refundacji ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi na jednoznaczne uregulowanie powyższej kwestii, pozytywne rozpatrzenie Państwa wniosku nie będzie możliwe.
 
Jestem osobą bezrobotną, mieszkającą ze swoją pracującą córką. Czy mogę korzystać z jej ubezpieczenia? 
Tak, mogą Państwo korzystać z ubezpieczenia. Osoba ubezpieczona może ubezpieczyć wstępnych, czyli Państwa jako swoich rodziców pod warunkiem, że pozostają Państwo z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Pracująca córka zgłasza Państwa – rodzica/rodziców, jako członka rodziny, do ubezpieczenia poprzez swój zakład pracy.
 
Czy pacjent przebywający w Zakładzie opiekuńczo Leczniczym ma zagwarantowane leki jeśli cierpi na choroby przewlekłe, czy rodzina musi wyposażać w nie chorego?
Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ma zagwarantowany podstawowy pakiet świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, obejmujący również  leczenie farmakologiczne, zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne.

Jestem zasłużonym honorowym dawcą krwi. Wiem, że posiadam uprawnienia do korzystania poza kolejnością z usług lekarza specjalisty. Niestety, gdy powołuję się na te uprawnienia często słyszę, że nie zapiszą mnie bez kolejki do lekarza. Na co mogę się powołać, żeby skorzystać z moich uprawnień?
Możecie Państwo powołać się na zapis art. 47 c ustawy. Zgodnie z jego treścią przysługuje Państwu prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 
Mam widoczne blizny powstałe w wyniku oparzenia. Czy ich usunięcie podczas operacji plastycznej będzie sfinansowane przez NFZ?
Jeśli doznaliście Państwo urazu na skutek oparzenia, w wyniku czego powstała blizna, to istnieje możliwość do jej bezpłatnego usunięcia (operacji plastycznej) w szpitalu mającym umowę z NFZ. Warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym, który wyda skierowanie na odpowiednie badania i wskaże właściwy szpital. Proszę pamiętać, że na taką operację konieczne jest skierowanie lekarskie. Nie należy przeprowadzać takiego leczenia 'na własną rękę', a po jego zakończeniu domagać się zwrotu kosztów od NFZ. Fundusz finansuje tylko takie operacje plastyczne, które są niezbędne ze względu na wadę wrodzoną, uraz, chorobę lub wynik jej leczenia, nie finansuje operacji estetycznych wynikających z własnej potrzeby pacjentów.
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt