Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki - Strona dla PacjentaPrzejdź do strony głównej
Szukaj    


Menu główne


Świadczenia medyczne
Gdzie się leczyć
Prawa pacjenta
Leczenie w UE
Programy profilaktyczne
Zobacz rówież
Kontakt

Menu działu


Pomoc w stanach nagłych
Podstawowa opieka zdrowotna
U lekarza specjalisty
Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
Stomatologia
Psychiatria i leczenie uzależnień
Rehabilitacja lecznicza
Lecznictwo uzdrowiskowe
Opieka długoterminowa
Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
Leki
Import docelowy

fot. Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej na zabiegi fizjoterapeutyczne może zostać wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:
• rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej,
• rehabilitacji dziennej: ogólnoustrojowej, kardiologicznej, pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii i dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz wzroku
• rehabilitacji stacjonarnej ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej i leczenie dzieci ze śpiączką
 
Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
W poradni rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18 r.ż. w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.
Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. Wyjątek stanowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

Rehabilitacja w warunkach domowych
Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.
Każda placówka realizująca świadczenia rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ ma obowiązek świadczenia wizyt domowych.
Świadczeniodawca zobligowany jest do udzielania świadczeń na terenie powiatu, w którym znajduje się miejsce udzielania świadczeń oraz gmin sąsiednich.
Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym
Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym
Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio pięć zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału:
1) urazowo-ortopedycznego;
2) chirurgicznego;
3) neurochirurgicznego;
4) reumatologicznego;
5) chorób wewnętrznych;
6) onkologicznego;
7) urologicznego;
8) rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej;
9) ginekologicznego lub
10) lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;
11) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym
Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze POZ oraz lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:
• neonatologicznej,
• rehabilitacyjnej,
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
• neurologicznej,
• reumatologicznej,
• chirurgii dziecięcej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym
Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:
• oddziału kardiologii,
• oddziału kardiochirurgii,
• oddziału chorób wewnętrznych,
• poradni kardiologicznej,
• poradni rehabilitacyjnej.

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego - nie więcej niż 24 dni w okresie trzech miesięcy.

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym
Rehabilitacja prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego.
Skierowanie wystawia lekarz poradni:
• rehabilitacji medycznej,
• gruźlicy i chorób płuc,
• alergologicznej,
• laryngologicznej,
• pulmonologicznej.

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego - nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 24 dni.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym
Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym narządem słuchu i mowy.
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań.

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni:
• otolaryngologicznej,
• otolaryngologicznej dziecięcej,
• audiologii i foniatrii,
•audiologicznej,
•foniatrycznej,
•neurologicznej,
• rehabilitacyjnej

W przypadku rehabilitacji dzieci świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym świadczeniobiorcy.

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym
Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad świadczeniobiorcami
z uszkodzonym narządem wzroku.
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań.

Skierowanie wystawiane jest przez lekarza poradni:
• okulistycznej,
• neurologicznej,
• rehabilitacyjnej

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

• urazach,
• zabiegach operacyjnych,
• zaostrzeniach chorób przewlekłych,
którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

• urazowo-ortopedycznych,
• chirurgicznych,
• neurochirurgicznych,
• neurologicznych,
• reumatologicznych,
• chorób wewnętrznych,
• onkologicznych,
• ginekologicznych,
• urologicznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

• rehabilitacyjnej,
• urazowo-ortopedycznej,
• neurologicznej,
• reumatologicznej.

Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są świadczeniobiorcom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza oddziału:

1) pulmonologicznego;
2) torakochirurgicznego;
3) kardiologicznego;
4) laryngologicznego;
5) chorób wewnętrznych;
6) alergologicznego;
7) pediatrycznego - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane także przez lekarza poradni:
gruźlicy płuc i chorób płuc,
rehabilitacyjnej
alergologicznej
chirurgii klatki piersiowej

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, przeznaczona dla pacjentów, którzy względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza:
1) oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego;
2) poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi
Czas trwania rehabilitacji: do 5 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna – kategoria I
Czas trwania rehabilitacji: do 3 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna – kategoria II
Czas trwania rehabilitacji: do 2 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

Rehabilitacja neurologiczna
Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla wszystkich pacjentów, bez względu na wiek ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

W związku z wprowadzeniem systemu rozliczeń w ramach JGP (jednorodnych grup pacjentów) zostały wprowadzone zmiany w zakresie realizacji świadczeń i czasu trwania rehabilitacji neurologicznej.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń:

• rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi – 2 kategorie
• rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - 2 kategorie
• rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi 2 kategorie
• rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - 2 kategorie rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - 2 kategorie
• rehabilitacja neurologiczna przewlekła
• rehabilitacja neurologiczna dziecięca – podział na 3 kategorie

Zasady przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji stacjonarnej:
W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych):

• przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału lub kliniki:

- anestezjologii i intensywnej terapii,
- neurologii,
- neurochirurgii,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii dziecięcej,
- ortopedii i traumatologii,
- chorób zakaźnych
- chorób wewnętrznych i pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
lub

• przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej:

- rehabilitacyjnej,
- neurologicznej,
- neurochirurgicznej,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii dziecięcej,
- urazowo-ortopedycznej.
W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:

• przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału:

- anestezjologii i intensywnej terapii,
- neonatologii,
- neurologii
- neurochirurgii,
- ortopedii i traumatologii,
- chirurgii dziecięcej
- chorób zakaźnych
- pediatrii
lub

• przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej:

- neurologicznej,
- neonatologicznej,
- neurochirurgicznej,
- urazowo-ortopedycznej,
- chirurgii dziecięcej,
- rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:
przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:

przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I (stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:

przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II (stan pacjenta umiarkowany i lekki)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:
przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:
do 9 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:
• przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II(stan pacjenta umiarkowany i lekki)

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 6 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:
przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY PRZYJĘCIA:
Pacjenci po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych  grupach:
którzy wymagający kontynuacji rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria I

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:
do 16 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria II

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria III

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Leczenie dzieci ze śpiączką
Program obejmuje kompleksowy sposób postępowania z pacjentem w stanie śpiączki i zgodnie z zaleceniami zespołu terapeutycznego, który powoływany jest indywidualnie dla każdego pacjenta i określa kryteria medyczne służące do monitorowania efektów leczenia.

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie wynikające z programu - bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji świadczeniobiorców do programu dokonuje zespół terapeutyczny na podstawie skierowania, w oparciu o następujące kryteria kwalifikacji:
1) pacjent od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
2) pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
3) stabilność podstawowych parametrów życiowych;
4) stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
5) wiek pacjenta od 2. do 18. roku życia (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia).

Czas leczenia w programie powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przyjęcia do zakładu rehabilitacji leczniczej, zwanego dalej „zakładem”.

W przypadkach uzasadnionych medycznie, po podjęciu decyzji przez zespół terapeutyczny o wydłużeniu leczenia w programie, rozliczenie czasu trwania leczenia powyżej okresu, o którym mowa w ust.15, może nastąpić pod warunkiem udzielenia, w formie pisemnej, zgody dyrektora oddziału Funduszu – na wniosek lekarza prowadzącego.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programów zdrowotnych, ogólny czas trwania programu nie może przekroczyć 15 miesięcy.

ostatnia aktualizacja: luty 2015 r.