Aby powiększyć tekst wciśnij CTRL i + (plus) | aby pomniejszyć CTRL i - (minus)

Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki

Strona główna

Menu główne | Świadczeniodawcy | Biuro prasowe | BIP | Strona dla Pacjentów | Lekarze i farmaceuci | Pielęgniarki i polożne |Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Zasady udzielania świadczeń wg Zarządzenia nr 69 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców
Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę poz-u świadczeniodawcy POZ nie powinna przekroczyć 2 750 osób, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wybranej przez świadczeniodawcę metody rozliczania opartej o roczną stawkę kapitacyjną. Listę świadczeniobiorców pielęgniarki poz może tworzyć wyłącznie pielęgniarka posiadająca określone kwalifikacje

§ 22
Wymagane kwalifikacje
1. Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:
1) prawo wykonywania zawodu;
2) kwalifikacje określone w art. 5 pkt. 25 ustawy odpowiednie do zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.
2. Dla realizacji profilaktycznych Programów zdrowotnych, pielęgniarka poz musi
spełniać wymogi określone warunkami Programów.

§ 23
Wymagania lokalowe i sprzętowe
1. Gabinet pielęgniarki poz, w którym udzielane są świadczenia, musi spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone w odrębnych przepisach oraz być wyposażone w następujący sprzęt i aparaturę:
1) kozetka;
2) szafka przeznaczona do przechowywania leków, artykułów sanitarnych
i innych materiałów medycznych;
3) biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone do przechowywanie
dokumentacji medycznej;
4) telefon.
2. Neseser pielęgniarki poz zawiera:
1) podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:
a) zestaw do wykonywania iniekcji,
b) zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych,
c) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi
chirurgicznych,
d) pakiet ochronny przed zakażeniem;
2) zestaw przeciwwstrząsowy obejmujący produkty lecznicze zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia;
3) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
4) stetoskop;
5) testy do oznaczania poziomu cukru w krwi;
6) pakiet do odkażania i dezynfekcji;
30
7) glukometr;
8) termometry,
9) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;
10) niezbędny zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higienicznopielęgnacyjnych;
11) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
12) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice).
3. U jednego świadczeniodawcy dopuszcza się użytkowanie wspólnych
pomieszczeń dla celów gabinetu pielęgniarki poz i gabinetu zabiegowego lekarza
poz.

§ 24
Organizacja oraz dostępność do świadczeń pielęgniarki poz
 • Pielęgniarka poz zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki poz oraz w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (z uwzględnieniem mieszkańców DPS-ów).
 • Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – zgodnie z harmonogramem pracy, stanowiącym załącznik do umowy, z zastrzeżeniem § 31, w odniesieniu do pielęgniarki poz sprawującej pielęgniarską opiekę środowiskową.
 • W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
 • W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki poz świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.


 • Pielęgniarska opieka środowiskowa
  W odniesieniu do pielęgniarki poz, która wybrała metodę rozliczania świadczeń pielęgniarskiej opieki środowiskowej w oparciu o punkt i katalog świadczeń obowiązują kryteria opisane w § 25, 29 i 31 ust. 2.


  Zasady zgłaszania do objęcia opieką i organizacji udzielania świadczeń

  § 25

  Pielęgniarską opieka środowiskową objęci są świadczeniobiorcy, którzy:
  1) ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania
  systematycznych świadczeń pielęgniarskich;
  31
  2) nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie
  oraz nie kwalifikują się do świadczeń hospicjum domowego i świadczeń
  długoterminowej opieki domowej nad pacjentem wentylowanym
  mechanicznie;
  3) uzyskali do 60 punktów w zmodyfikowanej skali Bartel;
  4) złożyli deklarację wyboru pielęgniarki poz.

  § 26
  1. Do pielęgniarskiej opieki środowiskowej świadczeniobiorca może zgłosić się osobiście lub być zgłoszony przez: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę poz, położną poz oraz rodzinę, opiekunów lub instytucje.

  2. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się zgłoszenia w formie
  pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, który zawiera dane określone w załączniku nr 11 do zarządzenia.
  3. Pacjent objęty pielęgniarską opieką środowiskową nie może być jednocześnie
  objęty pielęgniarską opieką długoterminową.

  § 27
  Do 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od świadczeniobiorcy pielęgniarka
  poz realizująca pielęgniarską opiekę środowiskową powinna udać się do miejsca
  jego zamieszkania (pobytu), dokonać udokumentowanej w Indywidualnej karcie
  opieki pielęgniarskiej oceny i kwalifikacji do objęcia chorego opieką, na podstawie
  dostarczonych dokumentów, zebranych informacji oraz własnej weryfikacji przy
  wykorzystaniu ,,Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” oraz
  przyjąć od świadczeniobiorcy, o ile wcześniej nie została złożona, deklarację wyboru
  pielęgniarki poz.

  § 28
  1. Pielęgniarka poz, w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej zapewnia,
  z zastrzeżeniem ust. 2:
  1) sprawowanie adekwatnej do potrzeb świadczeniobiorcy opieki pielęgniarskiej;
  2) edukację i informowanie rodziny (opiekuna) o potrzebach pacjenta.

  2. Wykaz czynności pielęgniarskich dostępnych do realizacji w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej zawiera załącznik nr 10 do zarządzenia.

  § 29
  Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające następujące
  kwalifikacje:
  1) prawo wykonywania zawodu;
  2) ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej oraz zachowawczego.

  § 30
  Pielęgniarka realizująca pielęgniarską opiekę środowiskową zobowiązana jest
  posiadać neseser pielęgniarki poz wyposażony adekwatnie do realizowanych zadań,
  zgodnie z wymogami określonymi w § 23, ust. 2.

  § 31
  1. Dostępność i organizacja udzielania świadczeń w pielęgniarskiej opiece środowiskowej:
  1) świadczenia pielęgniarskiej opieki środowiskowej udzielane są w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
  2) realizacja opieki nad świadczeniobiorcami następuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00. a 18.00. oraz w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości opieki,
  w pozostałe dni tygodnia, w godzinach uzgodnionych ze świadczeniobiorcą;
  3) pielęgniarka poz na podstawie dokonanej, zgodnie z zasadami określonymi
  w § 27, oceny i kwalifikacji do objęcia chorego opieką ustala przy
  wykorzystaniu wykazu czynności określonych w „Informacji dla świadczeniobiorcy” stanowiącej załącznik nr 10 do zarządzenia ,,Indywidualny plan opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”, konsultując go z lekarzem poz świadczeniobiorcy i uzupełniając o ewentualne zlecenia lekarskie. Wzór ,,Indywidualnego planu opieki w pielęgniarskiej opiece
  środowiskowej” określa załącznik nr 13 do zarządzenia;
  4) pielęgniarka poz jest zobowiązana do poinformowania świadczeniobiorcy oraz
  jego rodziny lub opiekunów – o planowanych czynnościach koniecznych do właściwego zrealizowania zadań pielęgniarskiej opieki środowiskowej, oraz zgodnie z ,,Informacją dla świadczeniobiorcy” stanowiącą załącznik nr 10 do zarządzenia, o zasadach zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji
  opieki;
  5) ,,Informację dla świadczeniobiorcy”, o której mowa w pkt. 3 i 4, pielęgniarka
  przekazuje w formie pisemnej osobie objętej opieką lub jej opiekunowi
  prawnemu;
  6) zgodę na realizację świadczeń zgodnie z ustalonym planem i na zasadach
  określonych w Informacji dla pacjenta, świadczeniobiorca lub jego opiekun
  prawny potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu ,,Indywidualnego
  planu opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”;
  7) ustalony, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3 - 6, ,,Indywidualny plan
  opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”, pielęgniarka realizuje i dokumentuje, odnotowując datę udzielanych świadczeń oraz potwierdzając ich wykonanie podpisem świadczeniobiorcy;
  8) zużyte, w trakcie wykonywania czynności wynikających z ,,Indywidualnego
  planu pielęgnowania w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”, materiały
  medyczne mogące stanowić zagrożenie epidemiologiczne, świadczeniodawca
  POZ realizujący świadczenie, zobowiązany jest zabezpieczyć, przechowywać
  i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Jedna pielęgniarka nie może obejmować pielęgniarską opieką środowiskową
  równocześnie więcej niż 8 podopiecznych. Liczba świadczeniobiorców objętych
  opieką przez jedną pielęgniarkę zależna jest od stanu pacjenta i oceny czasu
  pracy potrzebnego dla wykonania czynności ujętych w ,,Indywidualnym planie
  opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”.
  3. Ustala się liczbę 5 500 punktów jako limit punktów możliwy do wypracowania
  przez jedną pielęgniarkę poz w ciągu jednego miesiąca.
  4. Określony w ust. 3 limit punktów przeznaczyć należy na realizację świadczeń
  uwzględniając następujący podział:
  1) 80% z liczby 5 500 punktów – na realizację pielęgniarskiej opieki
  środowiskowej;
  2) 20% z liczby 5 500 punktów – na realizację świadczeń pielęgniarki poz ujętych
  w pozycjach 1.1, 2 i 8 katalogu, o którym mowa w § 32 ust. 9 wykonanych
  innym świadczeniobiorcom niż określeni w § 31 ust. 2, z zastrzeżeniem, że
  świadczeniobiorcy ci również złożyli deklarację wyboru pielęgniarki poz do
  pielęgniarki realizującej im opisane świadczenia.
  34
  5. Pielęgniarska opieka środowiskowa sprawowana przez pielęgniarkę na podstawie
  kwalifikacji świadczeniobiorcy dokonanej na zasadach określonych w § 27 może
  być realizowana (o ile stan świadczeniobiorcy tego wymaga) przez czas
  nieokreślony od daty objęcia opieką, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Pielęgniarka w przebiegu realizacji procesu sprawowania pielęgniarskiej opieki
  środowiskowej, monitoruje stan zdrowia pacjenta poprzez dokonywanie na
  zasadach określonych ust. 1 pkt. 3 i 4, oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy
  i w zależności od stwierdzonych zmian, w uzgodnieniu z lekarzem poz modyfikuje
  ,,Indywidualny plan opieki w pielęgniarskiej opiece środowiskowej”.
  7. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę poz sprawującą pielęgniarską
  opiekę środowiskową nad świadczeniobiorcą, zmian w jego stanie zdrowia,
  świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest
  ona do:
  1). niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem poz, do którego
  zadeklarowany jest świadczeniobiorca;
  2). w razie konieczności - do wezwania zespołu ratownictwa medycznego.
  W powyższej sytuacji interwencja zespołu ratownictwa medycznego
  realizowana jest w ramach umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa
  medycznego.
  8. Pielęgniarka udzielająca świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki
  środowiskowej nie może równocześnie realizować zadań pielęgniarki opieki
  długoterminowej.
  9. Pielęgniarka poz zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
  z realizacji pielęgniarskiej opieki środowiskowej zgodnie ze wzorem określonymi
  w załącznikach nr 8, 11, 12 i 13 do zarządzenia oraz do przechowywania
  i udostępniania jej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


  Do pobrania:  Zawartość serwisu

  Menu główne

  Świadczeniodawcy

  Biuro prasowe