Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne w zakresie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zm

05-11-2014

Komunikat dla podmiotów prowadzących apteki  i punkty apteczne w  zakresie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę  wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym zmiana kierownika apteki, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informujemy również, iż dopiero po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy tj. m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do MOW NFZ.

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny  zamierza dokonać zmiany kierownika apteki/punktu aptecznego  powinien:

I. ETAP ELEKTRONICZNY
1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy;
2. Jeśli wcześniej osoba podejmująca pracę nie była ujęta jako personel apteki należy dokonać zmian personalnych w ewidencji personelu apteki w Portalu Potencjału
3. Elektroniczne złożenie wniosku o zmianę kierownika w Portalu Potencjału (instrukcja w załączeniu do pobrania poniżej):

• Moje pełne dane (Portal Potencjału) → Dane Świadczeniodawcy Zgłoszenia zamiany danych kierownika  (podając datę początku objęcia funkcji nowego kierownika) → Przekazanie do OW NFZ

II. ETAP PISEMNY
1. Napisać do MOW NFZ wniosek o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego, podając dane nowego kierownika oraz datę objęcia funkcji  (zgodnie z danym przekazanymi uprzednio elektronicznie).
2. Przygotować załączniki do wniosku o aneks (Załączniki do Zarządzenia  Nr 94/2011/DGL Prezesa  NFZ z dnia 19 grudnia 2011r., do pobrania poniżej), tj.
a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z trwaniem umowy realizację recept (Zał.1 do wniosku o zawarcie umowy),
b) wzór podpisu i parafy osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizacje recept, tj. nowego kierownika (Zał. 5 do wniosku o zawarcie umowy)
c) oświadczenie kierownika o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji kierownika apteki/punktu aptecznego (Zał. 6 do wniosku o zawarcie umowy)
d) kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu nowego kierownika lub dyplomu w przypadku technika farmacji (strona pierwsza oraz z aktualnym wpisem do OIA oraz ewentualne zmiany personalne np. nazwisko)

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby  uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

Wniosek pisemny wraz załącznikami należy dostarczyć do MOW NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Józefa 21
31-056  Kraków (z dopiskiem na kopercie  WGL I)

lub dostarczyć osobiście do:

Wydziału Gospodarki Lekami OW NFZ Kraków
Ul. Racławicka 56a, Kraków

lub złożyć osobiście w:

Dziennik Podawczy OW NFZ Kraków
Ul. Batorego 24, Kraków

Na podstawie wniosku o zmianę kierownika apteki Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept.

W przypadku chęci upoważnienia nowego kierownika do podpisywania zestawień zbiorczych w imieniu podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny należy złożyć stosowne upoważnienie.

Załączniki do pobrania:
1. Zał.1 Oświadczenie o przetwarzaniu danych
2. Zał. 5 Wzór podpisu i parafy osoby reprezentującej podmiot
3. Zał. 6 Oświadczenie kierownika apteki
4. Instrukcja zmiany kierownika na Portalu Świadczeniodawcy

Wszystkie aktualności